Краткие утренние и вечерние молитвы на русском языке

Самое детальное описание: краткие утренние и вечерние молитвы на русском языке специально для посетителей нашего ресурса.

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

Все молитвы утреннего правила подряд:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Вечерняя Молитва на сон грядущий хоть и краткая, но имеет такую же силу, как и полная Молитва. Вечерняя Молитва это обращение к Богу с просьбой защитить от страхов и сомнений. Молитесь и Бог вам обязательно поможет успокоить душу, и оставить сомнения и негатив в дне прошедшем. Утром вы почувствуете себя как заново родившимися.
Многие люди даже не знают что есть очень хорошая Молитва на сон грядущий, вечерняя Молитва. А ведь стоит перед сном прочитать такую Молитву и вы забудете о кошмарных снах, а раз не будет страшных снов значит человек хорошо отдохнёт за ночь.

Вечерняя Молитва на сон грядущий. Краткая.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Богу не нужны слова — Ему нужно сердце человека
Краткие молитвы имеют такую же силу как и полные молитвы. Богу все равно, краткая молитва или с полным текстом. Бог и так услышит вас, даже без слов. Большое значение имеет что у вас на сердце при чтении молитвы. Если вы обращаетесь к Богу искренне, значит и молитва которую вы читаете имеет исключительную силу. Краткие молитвы могут читать как и сильно верующие люди, так и человек никогда в прошлом не читавший молитв. Если вы прочитаете Молитву всего в два слова, от всего сердца, всей душой “Господи, помилуй”, — даже этого будет достаточно для спасения.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон

Чтобы развиваться духовно, церковь рекомендует чтение утренних молитв — неотъемлемый элемент православной самодисциплины.

Радуйся утру, успешному окончанию сна, прославляй Отца и Сына, пытайся постичь Божий промысел.

Это простые рецепты счастья и духовной благодати. Не стоит забывать и о молитвенных правилах — их соблюдение играет особую роль в жизни верующего человека. Священники учат: ежедневно читайте свод установленных молитв, держите себя в строгости.

Известно, что молитва существовала всегда — это древнейший способ общения с Богом. Библейские праведники регулярно читали молитвы, что и позволило им приблизиться к Всевышнему. Сегодня уровень духовности населения снизился, но это не значит, что молитвой нужно пренебрегать. Если вы относите себя к православным верующим, то должны ежедневно начинать свое утро с обращения к Господу. Вот несколько преимуществ подобного поведения:

 • Вы концентрируетесь в начале нового дня.
 • После произнесения молитвы вам обеспечено небесное покровительство.
 • Вы научитесь грамотной расстановке приоритетов.
 • Если вас мучают стрессы на работе, молитва поможет от них избавиться.

Веру нужно постигать медленно, шаг за шагом. Кто-то молится на русском языке, кто-то — на церковнославянском. Научитесь совмещать утренние ритуалы с другими важными действиями, посещайте храмы, беседуйте с прихожанами и священниками. Ныне и всегда так получали знания религиозные люди.

Вот перечень ритуальных действий, к которому вы должны придти в итоге:

 • ежедневная молитва;
 • почитание святых мощей;
 • поклон перед иконами;
 • ношение нательного крестика у самого сердца;
 • соблюдение постов;
 • празднование важных для христианина дней;
 • паломничества.

Есть мнение, что молитвы по утрам — отличный способ приобщения к православной вере новичков. Церковные предписания собраны в молитвословах, они имеют естественный характер, интуитивно понятный каждому человеку. Молитвенное слово открывает прямой канал для общения с Богом и настраивает вас на правильный лад. Если же вы молитесь своему ангелу, то и в этом случае общаетесь со Всевышним, только делаете это через посредника.

Дыхание души — именно так отзывались о молитве святые отцы в прошлом. В православной традиции молитва — это живое общение с Господом, поэтому сила ритуала велика. Слово «правило» ассоциируется с молитвой неспроста. Читать священные тексты нужно в обязательном порядке — не забывайте об этом.

Дисциплина и регулярность — вот главные инструменты верующих людей:

 • Утреннюю молитву нельзя пропускать, а в священных текстах нельзя менять и переставлять местами слова.
 • Значение молитвы сводится к тому, что христианин приветствует Бога, возносит ему благодарность за минувшую ночь и просит благословения на день предстоящий.
 • Обращаться можно к Святому Духу либо Иисусу, а также к ангелам-хранителям и апостолам. Как мы уже отмечали, святые и ангелы обеспечивают вам посредничество (в православии — заступничество).

В идеале язык общения с Богом должен быть церковнославянским, вот только новички плохо знакомы со старинной терминологией. Поэтому допускается чтение молитв на русском языке.

Священники рекомендуют прихожанам приобретать словарики — это позволит лучше понимать значение произносимых слов. Вот еще несколько моментов, которые стоит учитывать:

 1. Между утренними и вечерними молитвами следует помнить о Боге, жить так, чтобы Всевышний постоянно пребывал в сердце.
 2. Всякое дело в течение дня сопровождайте кратким обращением к Господу.
 3. Для утреннего правила всегда нужно находить время — даже в тех случаях, когда вы сильно спешите.
 4. Молитва должна быть искренней, не сводите это действие к ритуальному формализму.
 5. Благодарственные молитвы обычно читаются в конце дня, а просительные — в начале (так было во веки веков).

Действующее правило чтения молитв окончательно сформировалось в 18 столетии. Поначалу правилом пользовались монахи, а миряне предпочитали читать восхваления Господу в произвольном порядке. Единой системы для всех при царе не существовало. Стандартный утренний набор выглядел так:

 • Псалом 50 (взятая из Псалтири покаянная глава, авторство которой принадлежит царю Давиду);
 • «Отче наш» (стандартная библейская молитва, знакомая с детства каждому);
 • «Символ веры» (эту молитву рекомендуется выучить всем новичкам, поскольку там содержатся основные каноны христианского вероучения). В нынешнем виде «Символ веры» утвержден с 381 года, это сравнительно молодой текст.

Постепенно зародилась традиция чтения святых текстов из специальных книг — молитвенников. Так снижается вероятность запутаться в молитвах или нечаянно изменить слова. Обратите внимание, что молитва «Отче наш» (равно как и «Символ веры») читается не только в домашних условиях, но и в период крупных воскресных богослужений.

Молчать во время пения не рекомендуется, так что потрудитесь выучить эти фрагменты наизусть.

Вообще, над молитвами утреннего правила трудилось много духовных наставников. Это были церковные учителя, снискавшие всенародное признание своим непогрешимым образом жизни. Молитва была для них ниточкой, связующей бессмертную душу с небесами. Вот эти люди:

 • Василий Великий. Изобретатель церковного иконостаса, кесарийский епископ, живший примерно в четвертом столетии. Составлял правила монастырей, толковал библейские тексты, был автором многочисленных поучений и проповедей.

Икона святителя Василия Великого
 • Макарий Великий. Этот церковный наставник тоже жил в четвертом столетии, но уже на территории современного Египта. Монах-подвижник, автор важных богословских сочинений. Чудотворец, умел общаться с умершими, однажды воскресил человека.

Икона преподобного Макария Великого
 • Иоанн Златоустый. Глава Константинопольской церкви, жил в пятом столетии в Византии. Считается одним из наиболее авторитетных христианских учителей. После себя оставил целую библиотеку богословских трудов.

Икона святителя Иоанна Златоуста

Важно понимать, что молитва — важное и ответственное дело. Чтобы божественный свет озарил ваш дом, нужно отойти от сна, умыться и переодеться. Поэтому заранее поставьте будильник, чтобы никуда не спешить и настроить себя на нужный лад.

Занятым людям тяжело уделять молитвам много времени, поэтому мы рекомендуем сходить в церковь и пообщаться с местным священником. Так вы получите грамотную рекомендацию, касающуюся оптимизации утреннего молитвенного правила. Наставник поможет выбрать самые важные тексты из числа тех, которые в православии считаются обязательными.

Допускается использование времени, которое вы тратите по дороге на работу. Зайдите на один из православных ресурсов, скачайте аудиофайл с нужной молитвой и загрузите в свой телефон. Этот метод особенно эффективен в случае, когда вы находитесь в салоне общественного транспорта. Молитва может звучать в наушниках, вам же останется лишь мысленно повторять заученные слова. Аналогичным образом можно поступать в собственной машине.

Конечно, идеальной считается атмосфера, в которой вас ничто не отвлекает от общения с Богом. Хорошим подспорьем будут иконы и церковные свечи — зажгите их, чтобы очиститься от скверны. Молитва будет особенно эффективной, если вы читаете ее в отдельном помещении.

Господи Иисусе Христе, скажете вы, это так сложно! Вовсе нет — вы быстро привыкнете, повторяя ритуал ежедневно.

Вот еще несколько советов:

 1. Молитвенное правило читается целиком, не нужно вносить в него свои коррективы.
 2. Избегайте излишней спешки, молитва не терпит суеты.
 3. В любой молитве важна осмысленность — вы должны понимать значение текста, который произносите.
 4. Чтобы посторонние звуки не отвлекали вас от духовного развития, выключите радио и телевизор, переведите мобильник в беззвучный режим.
 5. Мысленно погрузитесь в духовные размышления, изгоните из своего разума все суетное и повседневное.
 6. Покончив с молитвою, вы можете продолжить общение с Богом. Поделитесь с Создателем своими мыслями, попросите о чем-нибудь важном.
 7. Молитва хорошо тренирует волю, поэтому читать ее нужно каждое утро.

Произнесенная с искренним душевным порывом краткая утренняя молитва важнее десятков сложных текстов из молитвенника. Это важное правило, которое навсегда следует запомнить.

Произнесение молитвенных слов на современном русском языке способствует максимально глубокому пониманию святых текстов. А вот перечень молитв, которые входят в стандартное правило:

 • Отче наш;
 • Святому Духу;
 • Святой Троице;
 • Трисвятое;
 • Богородица Дева, радуйся.

Сначала нужно перекреститься и поблагодарить Господа за успешно пережитую ночь. После этого наступает очередь предначинательной молитвы, а затем читается «Господи, помилуй!». Этот текст произносится трижды, а уж затем христианин приступает к базовому молитвенному комплекту.

Варианты тут могут быть разными. Мы составили для вас стандартное утреннее правило, с которым можно ознакомиться ниже.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.» Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Поначалу утренние молитвы внушают трепет. Новичку соблюдение ритуала представляется непосильной ношей, смысл которой доходит до сердца постепенно. Вскоре вы обнаружите, что ежедневное соблюдение правила улучшает настроение, укрепляет душу и успокаивает. Напрасными потраченные усилия не будут, так что проявите стойкость и усердие. Добра вам и благодати!

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание и краткое содержание «Молитвы утренние и вечерние» читать бесплатно онлайн.

Молитвы утренние и вечерние

Святейшего Патриарха Московского

«Православная книга России»

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси[2]:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь[3].

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят всё земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря[4]

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди[5] мне гре́шному. (Поклон.)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди[6] Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере[7] и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый[8] и вся исполня́яй[9], Сокро́вище благи́х[10] и жи́зни Пода́телю[11], прииди́ и всели́ся в ны[12], и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же[13], ду́ши на́ша[14].

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. ( Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно[15] и во ве́ки веко́в[16]. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша[17]; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша[18]; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша[19], и́мене Твоего́ ра́ди[20].

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче[21] наш, И́же еси́ на небесе́х[22]! Да святи́тся[23] и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́[24]. Хлеб наш насу́щный[25] даждь[26] нам днесь[27]; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже[28] и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго[29].

Тропари Тро́ичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти[30], Бла́же[31], и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне[32]: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́[33] и сна воздви́гл мя еси́[34], Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи[35], во е́же пе́ти Тя[36], Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно[37] Судия́ прии́дет, и коего́ждо[38] дея́ния обнажа́тся, но стра́хом[39] зове́м[40][41] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости[42] и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́[43] со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно[44] и в неча́янии[45] лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же[46] у́треневати[47] и славосло́вити держа́ву[48] Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя[49], отве́рзи[50] моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м[51], и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании[52] серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым[72]. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век[73]; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша[74]. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася[75]. 4Распя́таго же за ны[76] при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием[77]. 6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю[78] Отца́. 7И па́ки гряду́щаго[79] со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема[80] и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки[81]. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние[82] во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка[83]. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко[84] николи́же[85] сотвори́х[86] благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми[87] усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя[88], распны́йся во́лею[89], и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю[90], и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м[91], и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи[92], и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния[93], и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник[94] и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́[95], и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти[96] прейти́ от вся́каго зла проти́вна[97]; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче[98], сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Каждый из нас по-разному приходит к истинному пути, к мудрости Божией. Но найдя свою дорогу, преклоняясь перед Господом, каждый православный должен восхвалять дела его, полностью отдаваясь Отцу нашему и душой, и телом.

В начале нашего становления как верующего, всем нам могут помочь краткие утренние молитвы. Много лет в Евангелии было сказано: «Всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь». Правило это общее для всех, даже для начинающих. Начинайте свой день, привыкая читать утренние короткие молитвы, если на большее у вас попросту не хватает времени.

Текст данных молитвенных обращений на русском языке можно найти вначале в «Молитвослове», затем, при постоянном их чтении, они остаются навсегда в нашем сердце и их можно произносить на память.

Ежедневные сокращенные утренние молитвы должны произноситься с таким же рвением и искренностью, как и остальные, ведь Господь Бог слышит нас и видит в любых ситуациях. Обращаться к нему можно и в храме, и у себя в доме.

Для тех, кто ещё не совсем уверен в собственных силах, поможет краткое правило утренних молитв.

Подойдите к иконам, если они есть у вас в доме, перекреститесь и совершите поклоны, а затем можно начинать читать молитвы.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

Благодатная Марие, Господь с Тобою;

и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших.

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,

Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

яко николиже сотворих благое пред Тобою;

и да будет во мне воля Твоя,

да неосужденно отверзу уста моя недостойная

и восхвалю имя Твое святое,

Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

и присно и во веки веков Аминь.

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю,

и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе:

помози ми на всякое время, во всякой вещи,

и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения,

и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное.

Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое,

и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе;

укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела,

вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего,

и аще что согреших в прешедшую нощь сию,

покрый мя в настоящий день,

и сохрани мя от всякаго искушения противнаго,

да ни в коем гресе прогневаю Бога,

и молися за мя ко Господу,

да утвердит мя в страсе Своем,

и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего,

уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего;

и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен.

И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий,

и от всех действ злых свободи мя.

Яко благословена еси от всех родов,

и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя),

яко аз усердно к тебе прибегаю,

скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

начальников, наставников, благодетелей (имена их)

и всех православных христиан.

и всех православных христиан,

и прости им вся согрешения вольная и невольная,

и даруй им Царствие Небесное.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Краткие утренние и вечерние молитвы на русском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here