Молитва Богородице избавительница

Самое детальное описание: молитва богородице избавительница специально для посетителей нашего ресурса.

Перед иконой Богородицы «Избавительница» молятся для избавления от всяких бед и напастей. Просят о сохранении мира в семье и единства близких людей, о здоровье для детей и родных. Для избавления страждущих от мучений и преодоления испытаний.

О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем:

умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любя­щих твоего Безначального Сына и Бога нашего.

И збавле́ние Принося́щая всем,/ от се́рдца Тебе́ призыва́ющим,/ принеси́ избавле́ние ско́рое/ и нам, в лю́тых беда́х погиба́ющим // и в Тебе́ Едино́й избавле́ние на́ше на Бо́зе полага́ющим.

Я́ ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́ / святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, // спасе́ние и ве́лию ми́лость.

К о ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти: // ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Икона Образ Божией Матери Избавительница от бед

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Избавительница» молятся об исцелении страждущих беснованием, от нашествия саранчи, об исцелении душевных и телесных немощей, во время бедствия, о ниспослании благодатной силы при разрешении трудных обстоятельств.

Молитва иконе Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед»

О Мати Божия, помоще наша и защито, присно буди нам избавительница, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем, умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наша скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши успокой и обрадуй нас, любящих Твоего возлюбленнаго Сына, Ему же слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:
Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы святой образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, всеблагая Дево, избавление от бед, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Кондак, глас 8:
Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бедствовавший с верою притекше, заступлением Твоим избавишася от злых, но, яко Мати Христа Бога, и нас свободи от лютых обстояний, временных и вечных, да зовем Ти: радуйся, Избавительнице наша от всех бед.

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы «Избавительница от бед» .

Все молитвы .

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Христе́, Све́те и́стинный, пода́ждь ми́ просвеще́ние восписа́ти похва́льная Пресвяте́й Ма́тери Твое́й, и воспою́ Тоя́ вели́кое к рабо́м Твои́м благоутро́бие.

Горе́, вы́ну сла́вимая, благоволи́ла еси́, Госпоже́, и ни́зу среди́ бе́дных просла́вити и́мя Свое́ благода́тию чуде́с от святы́я ико́ны Твоея́, Изба́вительнице.

Егда́ обита́тели ве́си, отча́явшеся от истребля́вшаго труды́ и́х пру́жия, притеко́ша со слеза́ми ко о́бразу Твоему́, Де́во, а́бие улучи́ша избавле́ние и, ра́дующеся, просла́виша ми́лость Твою́.

Десни́ца Твоя́, Влады́чице, просла́вися в кре́пости, и мно́жеством ми́лости Твоея́ яви́лася еси́ Покрови́тельница и Изба́вительница во спасе́ние бе́дствовавших.

Упова́ние христиа́ном, Помо́щнице су́щим в ско́рбех, моли́ Сы́на Твоего́ изба́витися вся́ких бе́д пра́зднующым свято́му о́бразу Твоему́, Изба́вительнице.

Ра́дуйся, бога́тство неистощи́мое ни́щих и си́рых Засту́пнице, ра́дуйся, спаса́ющая ве́рою и́мя Твое́, Де́во, призыва́ющих, ра́дуйся, уны́ния отгна́ние и ра́дости Пода́тельнице.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Госпо́дь мертви́т, его́же хо́щет, и живи́т Тобо́ю, Ма́ти Живота́, исполня́я моли́твы моля́щихся Тебе́, низведе́нных во а́д возво́дит и от гно́ища страсте́й воздвиза́ет Твои́м всемо́щным предста́тельством.

Заме́длившу иере́ю напу́тствовати умира́юща о́трока, егда́ о уме́ршем помоли́шася к Тебе́, Всеблага́я, и осени́ша ико́ною Твое́ю, Изба́вительнице, внеза́пу отроча́ оживе́ и воста́ здра́во Твое́ю и Сы́на Твоего́ животво́рною си́лою.

Живоно́сный Тя́ и всецеле́бный исто́чник, Богоневе́сто, позна́хом, раби́ Твои́: о́бразом бо Твои́м, Изба́вительнице, жи́знь и здра́вие подае́ши душе́вное и теле́сное и от бе́д избавля́еши прося́щих Твоего́ заступле́ния.

Нача́ло Христо́вых чуде́с Ты́ еси́, Пречу́дная Де́во, те́мже чудеса́ о́браза Твоего́ сла́вяще дне́сь, Изба́вительнице, мо́лимся Тебе́: посети́ рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, неду́гов, зо́л и ве́чныя сме́рти изыма́ющи ны́.

Греха́ми умерщвля́емую ду́шу мою́ оживотвори́, Влады́чице, я́ко по Бо́зе вся́ могу́щая, и обдержа́щих мя́ страсте́й изба́ви, да, плене́ния стра́стнаго свобожде́н, благода́рственно Тя́ велича́ю.

Напра́ви, Чи́стая, к тишине́ безстра́стия во глубину́ зо́л влеко́ма раба́ Твоего́ и не попусти́ ми́ поги́бнути, прося́щему Твоея́, Изба́вительнице, ми́лости, Тобо́ю бо ве́рнии, покрыва́еми, спаса́ются.

Пресвяти́и ру́це Твои́, и́миже носи́ла еси́ Нося́щаго вся́, простри́ к Нему́, Присноде́во Изба́вительнице, и моли́твами Твои́ми изба́ви ны́ гне́ва Его́, гре́х ра́ди дви́жимаго, отводя́щи лю́тая наведе́ния и те́х ра́ди быва́ющую лю́дем тугу́ и уны́ние, и спаси́ в ми́ре души́ на́ша.

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ на о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Разуме́ша ве́рнии дела́ бла́гости Твоея́, Влады́чице, и вни́де ра́достный тре́пет в сердца́ и́х, внегда́ бо смути́тися душа́м и́х от бе́д и неду́гов, ми́лость Свою́, Благослове́нная, помяну́вши, ико́ною Твое́ю изшла́ еси́ на избавле́ние люде́й Твои́х.

Уведе́вшии о пресла́вном чудеси́ могу́щества Твоего́, Богоро́дице, во оживле́нии о́трока, устреми́шася от разли́чных ме́ст к о́бразу Твоему́, Изба́вительнице, и, прие́млюще исцеле́ния, с весе́лием Тя́ велича́ху.

Милосе́рда су́щи, Чи́стая, я́ко Всеблаго́е Сло́во на спасе́ние на́ше воплоти́вшая, по́мощи и избавле́ния Твоего́ не лиши́ на́с, с ве́рою притека́ющих к чудотво́рней ико́не Твое́й, Изба́вительнице.

Ты́ похвала́ ве́рных, Ма́ти Всепе́тая, Ты́ киво́т святы́ни, освяще́ние подаю́щая, Ты́ целе́б исто́чник неисчерпа́емый и от бе́д Изба́вительница моля́щихся Тебе́ пред святы́м о́бразом Твои́м.

Неду́гами угнета́емых и искуше́ний бори́теля, избавля́й на́с от си́х, Богороди́тельнице, и в ча́с исхо́да не преда́ждь ду́ш на́ших на одоле́ние супоста́том, да воспева́ем вели́чия Твоя́.

Непобеди́мая Воево́до вожде́й и во́инств христиа́нских, христолюби́вое во́инство, щито́м ве́ры и Креста́ вооруже́нных, победоно́сны явля́й, избавля́ющи от все́х наве́тов вра́жиих.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

В ско́рби ма́ле наказа́ние Сы́на Твоего́ бы́сть обита́телем ве́си, и, поболе́вше, призва́ша Тя́, Ма́терь щедро́т, и Тобо́ю возста́ша от отча́яния и возвесели́шася, роса́ бо благода́ти, я́же от ико́ны Твоея́, исцеле́ние и́м бы́сть.

Благода́ть точа́щую ико́ну Твою́, Изба́вительнице, ве́рному Твоему́ рабу́, с собо́ю всегда́ носи́вшу, возбрани́ла еси́, Госпоже́, скрыва́ти ю́ от ве́рных, да избавля́ются от бе́д и неду́гов прибега́ющии к Тебе́.

Тобо́ю, Всеми́лостивая Влады́чице, свобожде́ние от лю́тых ниспосла́ся, прите́кшим с ве́рою ко свято́му о́бразу Твоему́, наде́жда же, покро́в и неруши́мо весе́лие дарова́ся скорбя́щим, Богора́дованная.

Ужасо́шася бе́дствовавшии о бога́тстве даро́в Твои́х, Де́во, в чудесе́х от о́браза Твоего́, к нему́же припа́дающе, ра́достно взыва́ху: вои́стину Ты́ еси́ Изба́вительница от все́х бе́д.

Ра́досте А́нгелов и челове́ков, свобо́дна мя́ печа́лей жите́йских сотвори́ и бу́дущия тесноты́ изба́ви и ве́чнаго огня́ ма́терним дерзнове́нием Твои́м, Всеблага́я, от бе́д Изба́вительнице.

Богоизбра́нная Присноде́во, в руне́ ороше́нном предви́денная дре́вле, окропи́ росо́ю благода́ти изсо́хшую зе́млю се́рдца моего́ и плодоно́сну соде́лай ду́шу мою́ благи́м дея́нием и зре́нием.

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ки́й у́м пости́гнет, Госпоже́, держа́ву кре́пости Сы́на Твоего́, изве́дша лю́ди Своя́ из земли́, ея́же вереи́ закле́пи ве́чнии, и Тебе́, Ма́терь Свою́, соде́лавша враго́м стра́шну, из чре́ва а́дова избавля́ющую призыва́ющия Тя́.

Ки́й язы́к изъясни́т всепобежда́ющую си́лу Твою́, Влады́чице! Еди́но бо то́чию подо́бие лица́ Твоего́, я́ко о́гнь, опаля́ет зло́бныя ду́хи, лю́ди же Твоя́ врачу́ет и ра́дует, его́же благогове́йно лобыза́ем, раби́ Твои́.

Ко́е сло́во изобрази́т вели́чие чуде́с Твои́х, Всеми́лостивая от бе́д Изба́вительнице! То́чию бо принесе́ся свята́я ико́на Твоя́ к лю́те мучи́мей бесо́м, а́бие исчезе́ мучи́тель, и исцеле́нная велегла́сно просла́ви си́лу Твою́.

От оби́лия благода́ти, прису́щей о́бразу Твоему́, Богоневе́сто, коли́ко бесну́емых и ины́х неду́жных Тобо́ю исцеле́ша, коли́ко скорбя́щих на весе́лие приложи́ся, с ве́рою прите́кших ко ико́не Твое́й.

О, вели́каго милосе́рдия Твоего́, Богороди́тельнице, благоволи́вшая чудотво́рным о́бразом Твои́м пребыва́ти у на́с! Что́ воздади́м Ти́ за благода́ть, ю́же яви́ла еси́ на́м, дарова́вши хра́му сему́ толи́ко свяще́нное бога́тство?

О Всепе́тая Ма́ти, держа́вный покро́ве ми́ра! Храни́ от все́х бе́д чту́щия Тя́, спобори́ и́м на враги́ христиа́нская необори́мою си́лою Твое́ю.

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га, и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Соше́дшиися во хра́ме се́м, просла́вим пресла́вный хра́м Божества́, Пресвяту́ю Де́ву, пред о́бразом Ея́ со благогове́нием вопию́ще: ра́дуйся, Боже́ственныя сла́вы селе́ние; ра́дуйся, Влады́чице Небесе́ и земли́. Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче чуде́с; ра́дуйся, всемо́щное врачева́ние неду́жных. Ра́дуйся, Прогони́тельнице де́монов; ра́дуйся, мертвеце́в оживле́ние. Ра́дуйся, оби́телей Горы́ Твоея́ покро́ве; ра́дуйся, и́ноков те́плое предста́тельство. Ра́дуйся, ве́рных Засту́пнице; ра́дуйся, спасе́ние ро́да христиа́нскаго. Ра́дуйся, Е́юже возсиява́ет ра́дость; ра́дуйся, Е́юже печа́ль престае́т. Ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Сотвори́ с на́ми по мно́жеству ми́лости Твоея́, Богоро́дице, и изми́ на́с по чудесе́м Твои́м, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость да сокруши́тся явля́ющих зла́я рабо́м Твои́м, о Тебе́ пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Тебе́, Де́во, халде́йская пе́щь проо́браз иму́щи, о́троки росо́ю прохлажда́ше посреде́ пла́мене. Те́мже и на́с, о́браз Тво́й иму́щих, во огни́ искуше́ний прохлади́ и неопали́мы соблюди́ благода́тию Сы́на Твоего́, да пое́м Ему́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Седмери́цею разжига́емыя стре́лы седми́ смертоно́сных страсте́й, я́же испуска́ет возстаю́щий на ны́ седмигла́вый зми́й диа́вол, угаси́ и сокруши́, Влады́чице, да, я́коже о́троцы неврежде́ннии, пое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Седмисве́щный свети́льник разуме́ем Тя́, Богоблагода́тная Мари́е, седмию́ дара́ми Ду́ха светя́щий ве́рным, облагодати́ у́бо и уще́дри пою́щих о Тебе́, Пода́телю благи́х: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Тя́, Госпоже́, иму́ще милосе́рдия неиждива́емое сокро́вище и святу́ю ико́ну Твою́, Изба́вительнице, в покро́в оби́тели и во избавле́ние от бе́д, Сы́ну Твоему́ о Тебе́ пое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́ко Царя́ ца́рствующих Ма́терь, мо́лим Тя́, Влады́чице: оте́честву на́шему и христолюби́вому во́инству бу́ди несокруши́мая кре́пость, подаю́щи и́м блага́я, пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть; тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Я́коже трие́ о́троцы, храни́мии во огни́, поя́ху и благословля́ху Бо́га, та́ко и ве́рнии, Тобо́ю, Благослове́нная, изба́вльшеся от огня́, бе́д и неду́гов, вся́ дела́,— взыва́ху,— Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Я́коже от зловре́дных пруго́в изба́вила еси́ пре́жде к о́бразу Твоему́ прите́кших, Богоро́дице, та́ко и ны́не не преста́й от те́х и вся́каго вреда́ избавля́ти оби́тель сию́, Го́ру, Росси́ю и повсю́ду правосла́вныя, да сла́вим Тя́ во ве́ки.

Я́коже уме́рша, осене́нна ико́ною Твое́ю, Де́во, оживи́ла еси́, оживотворя́й и на́с, отводя́щи от смертоно́снаго пути́ и наставля́ющи на стезю́ ве́чнаго живота́, да, спаса́еми Тобо́ю, превозно́сим Тя́ во ве́ки.

Я́коже повеле́ла еси́ рабу́ Твоему́ не скрыва́ти от ве́рных благода́ти, точа́щияся от свята́го о́браза Твоего́, Всеблага́я Изба́вительнице, источа́й сию́ и на́м, рабо́м Твои́м, да прославля́ем Тя́ во ве́ки.

Я́коже мно́гих исцели́ла еси́, Госпоже́, от мучи́тельства де́монскаго и ины́х неду́гов, и на́с свобожда́й боле́зней душе́вных и теле́сных и от все́х сете́й вра́жиих, да воспева́ем Тя́ во ве́ки.

Я́коже А́нгел воодушеви́ Гедео́на на побежде́ние мадиа́млян, воодушевля́й, Всецари́це, и сла́вящия Тя́, вся́кое шата́ние враго́в низлага́ющи, да благословля́ем Тя́ во ве́ки.

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

И́ночествующии сея́ оби́тели, к Ма́тери Го́спода Вы́шняго притеце́м дне́сь, моля́щеся пред чудотво́рною ико́ною Ея́, е́юже посети́ скорбя́щия и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Ще́драго ро́ждшая и Ми́лостиваго Влады́ку и Изба́вителя все́х, покажи́, Всеблага́я, щедро́ты Твоя́ на на́с, пра́зднующих честно́му о́бразу Твоему́, и сотвори́ избавле́ние от бе́д лю́дем Свои́м.

В Тебе́, Богоро́дице, воздви́же Сы́н Тво́й ро́г спасе́ния на́м, укрепи́ у́бо рабы́ Твоя́ служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ни́м вся́ дни́ живота́ на́шего и твори́ избавле́ние от бе́д лю́дем Свои́м.

При́зри, Де́во Изба́вительнице, на моли́твенныя воздыха́ния на́ша, не оста́ви ны́ безпомо́щны во искуше́ниих и бу́ди Моли́твенница ко Го́споду, да пода́ст грехо́м на́шим проще́ние и избавле́ние от бе́д лю́дем Свои́м.

Госпоже́ Всеми́лостивая, не преста́й Го́ру Твою́ и оби́тель сию́, Росси́ю и вся́ правосла́вныя посеща́ти благода́тию и твори́ти избавле́ние от бе́д лю́дем Свои́м.

Хода́таицу о на́с, Сло́ве Бо́жий, предлага́ем Ма́терь Твою́, от Нея́же воплоти́лся еси́ на спасе́ние на́ше, моли́твами Ея́ прости́ и поми́луй на́с, Незло́биве, согреша́ющих Тебе́, и сотвори́ избавле́ние от бе́д лю́дем Твои́м.

Ма́ти Све́та у́мнаго, просвети́ песносло́вящыя Тя́ пред лучеза́рною ико́ною Твое́ю, мра́к страсте́й на́ших прожени́ и осия́ния пра́ведных прича́стники ны́ сотвори́ Твои́м предста́тельством, Преблагослове́нная.

Православный Календарь » Акафисты » Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Избавительница»

Возбрани́ враго́м на́шим озлобля́ти на́с и от Го́спода на́шего отлучи́ти коне́чне и научи́ на́с пе́ти Тебе́, Богоро́дице, ве́село:

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

А́нгелов мно́жество по Твоему́, Ма́ти на́ша, повеле́нию ополча́ются на избавле́ние на́ше гро́зно, Ты́ же приими́ моли́тву сию́:

Ра́дуйся, А́нгелов на спасе́ние на́ше посыла́ющая; ра́дуйся, Цари́це го́рних чино́в, небе́сную и́х по́мощь на́м да́рующая.

Ра́дуйся, А́нгелом храни́ти на́с повелева́ющая; ра́дуйся, во́инством А́нгельским враго́в на́ших поража́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Ви́дят бе́дствующии толи́кую и мно́гую по́мощь Твою́ серде́чно Тя́ призыва́ющим и наставля́ются те́м пе́ти Сы́ну Твоему́ непреста́нно: Аллилу́иа.

Разуме́ют мно́зи, я́ко ми́рови дарова́ Тя́ Сы́н Тво́й Изба́вительницу бе́дствующим, те́мже пое́м Ти́ си́це:

Ра́дуйся, бе́дствующих Ма́ти; ра́дуйся, стра́ждущих утеше́ние.

Ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние; ра́дуйся, ненаде́жных наде́ждо.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Си́ла Вы́шняго дарова́ся Ти́ на по́мощь и спасе́ние ми́ру и на́с, в беда́х погиба́ющих. И кто́ же Тобо́ю не изба́влен бы́сть, и кто́ же не пое́т Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

Иму́щи непостижи́мую любо́вь к ро́ду челове́чу, ка́я воздыха́ния не прия́ла еси́, ки́я сле́зы не оте́рла еси́, и кого́ не прину́дила еси́ призыва́ти Тя́, вопию́ще:

Ра́дуйся, бе́дствующих ско́рое услы́шание; ра́дуйся, печа́льных и ско́рбных утеше́ние.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ра́дуйся, погиба́ющих бы́строе спасе́ние: ра́дуйся, плене́нных свобожде́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Бу́ря несча́стий налете́ на ны́, спаси́ у́бо на́с погиба́ющих, Изба́вительнице на́ша, бу́рю поги́бельную на земли́ укроти́вшая и прие́млющая на́шу пе́снь: Аллилу́иа.

Слы́шаша челове́честии ро́ди всю́ Твою́ к христиа́ном ди́вную любо́вь и Твое́ мо́щное избавле́ние от вся́ких находя́щих на ни́х лю́тых, научи́шася пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, челове́ческаго ро́да от бе́д избавле́ние; ра́дуйся, бу́рь жите́йских прекраще́ние.

Ра́дуйся, уны́ния прогони́тельнице; ра́дуйся, ра́дости по ско́рби на́м пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Боготе́чней звезде́ подо́бящася, мра́к и темноту́ в гре́шных сердца́х разгоня́еши, да во све́те Твоея́ любве́ у́зрят Го́спода и воспою́т Ему́: Аллилу́иа.

Ви́деша лю́дие росси́йстии Твое́ неча́янное от многоразли́чных бе́д избавле́ние, ра́достно пою́т Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, в беда́х на́ша помо́щнице; ра́дуйся, скорбе́й на́ших отъя́тие.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших отгна́ние; ра́дуйся, в ско́рбех на́ших утеше́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Пропове́дуют по́мощь и любо́вь Твою́, Ма́ти, исцеле́ннии, уте́шеннии, обра́дованнии и спасе́ннии Тобо́ю от бе́д и пою́т Твоему́ высокодержа́вному Сы́ну: Аллилу́иа.

Возсия́ на́м Све́т спасе́ния во мгле́ поги́бели, окружи́вшей на́с, и наста́ви пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, мглу́ грехо́в разгоня́ющая; ра́дуйся, тьму́ грехо́вную потребля́ющая.

Ра́дуйся, мра́к души́ моея́ просвеща́ющая; ра́дуйся, све́том ра́дости ду́ши ободря́ющая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Хотя́щим на́м коне́чному отча́янию преда́тися, отвсю́ду беда́м належа́щим, помы́слихом же о Тебе́, Изба́вительнице, и ободри́хомся, и уте́шихомся, пою́ще Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

Но́вую и нежда́нную показа́ на́м ми́лость Свою́, под держа́вную руку́ Твою́ на́с восприя́вши, и отвсю́ду вопие́м Ти́, Богоро́дице:

Ра́дуйся, Цари́це держа́вная: ра́дуйся, и на́с под Твою́ держа́ву восприя́вшая.

Ра́дуйся, защи́ту Твою́ на́м дарова́вшая; ра́дуйся, враго́в на́ших порази́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Стра́нное чу́до: на поги́бель обрече́нных и в ну́ждах томя́щихся безчи́сленных, внеза́пу спасе́ние и избавле́ние получа́ют от Тебе́, Вселю́бящей, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Вси́ су́щии во мра́це скорбе́й, вси́ обурева́емии несча́стий бу́рею, прииди́те к до́брому приста́нищу и на́шему поможе́нию, покро́ву Де́вы Изба́вительницы, вопию́ще Е́й:

Ра́дуйся, ра́достей исто́чниче; ра́дуйся, печа́лей прогна́ние.

Ра́дуйся, бе́д избавле́ние; ра́дуйся, вся́ческаго поко́я пода́тельнице.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Все́ существо́ челове́ческое хва́лит Тя́, вси́ воспева́ют Тя́, многоразли́чное избавле́ние несу́щую, вме́сто печа́лей ра́дость подаю́щую пою́щым Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

Вети́и многоу́мнии обезу́меша, ви́дяще Твое́ ско́рое и чуде́сное от бе́д стра́ждущих избавле́ние, и умолко́ша, на́м пою́щим Ти́:

Ра́дуйся, чудесы́ ми́р удиви́вшая; ра́дуйся, чудесы́ на́с укрепи́вшая.

Ра́дуйся, безбо́жие чудеса́ми истреби́вшая; ра́дуйся, враго́в си́лою Бо́жиею посрами́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Спасти́ хотя́ вся́ку ду́шу челове́чу, все́ю любо́вию пече́шися о не́й, до́ндеже научи́ши ю́ пе́ти Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

Стено́ю ми́р христиа́нский храня́щей и вся́ку ду́шу от враго́в огражда́ющей яви́ся ико́на Твоя́, Изба́вительнице, в ми́ре правосла́внем и чудесы́ просла́вися, Тебе́ лю́дем Бо́жиим воспева́ющим:

Ра́дуйся, наста́внице на́ша, святу́ю го́ру Афо́нскую в жре́бий Себе́ избра́вшая; ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша, Твои́м благослове́нием Но́вый Афо́н благослови́вшая.

Ра́дуйся, весе́лие на́ше, зна́мение сою́за неразры́внаго уде́лов Твои́х земны́х ико́ною Твое́ю яви́вшая; ра́дуйся, ве́чная ра́досте на́ша, чуде́сным попече́нием к ю́ной Новоафо́нской оби́тели благоволи́вшая.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Пе́ние непреста́нное прино́сят Ти́, Влады́чице, Тобо́ю изба́вленнии и Тобо́ю па́ки ра́дость обре́тшии и Боже́ственному Сы́ну Твоему́ пою́т ра́достно: Аллилу́иа.

Светосия́ющим свети́лом лучеза́рным во мра́це греха́ яви́ся на́м ико́на Твоя́, Изба́вительнице, наставля́ющая на́с пе́ти Тебе́:

Ра́дуйся, от гла́да на́с избавля́ющая; ра́дуйся, вредонося́щее естество́ от расте́ний отгоня́ющая.

Ра́дуйся, посе́вы и леса́ и вся́ расту́щая от поги́бели спаса́ющая; ра́дуйся, земледе́льцев скорбя́щих утеше́ние и труда́ и́х благослове́ние.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Благода́ть от ико́ны Твоея́, Изба́вительнице, теку́щая, исцеле́ний струи́ оби́льно подаю́щая и сердца́ весе́лием оживля́ющая, побежда́ет все́х во́лею пе́ти Тебе́, Ма́ти, и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́иа.

Воспева́ем исцеле́ния, от святы́я ико́ны Твоея́ быва́емая, воспева́ем наипа́че воскреше́ние Анаста́сия о́трока и воспева́юще пое́м:

Ра́дуйся, ме́ртвых воскреша́ющая; ра́дуйся, уме́ршая сердца́ оживля́ющая.

Ра́дуйся, от сме́рти и ве́чнаго огня́ изыма́ющая; ра́дуйся, посме́ртное на́ше упова́ние и защи́то.

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

О всепе́тая и вселюби́мая на́ша Ма́ти! Умилосе́рдися ны́не и поми́луй, в лю́тых и безысхо́дных су́щих на́с ско́рбех избавля́ющи, научи́ на́с серде́чно воспева́ти Бо́гу, проща́ющему на́с: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

О Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, при́сно бу́ди на́м Изба́вительница, на Тя́ бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя́ призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ша ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши успоко́й и обра́дуй на́с, лю́бящих Твоего́ Безнача́льнаго Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

30 октября (17 октября по старому стилю)
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Избавительница» молятся об исцелении страждущих беснованием, от нашествия саранчи, об исцелении душевных и телесных немощей, во время бедствия, о ниспослании благодатной силы при разрешении трудных обстоятельств.

Существует ещё один вариант иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница», на которой изображены святые апостол Симон Кананит и целитель Пантелеимон, держащие икону Божией Матери на фоне Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Избавительница»

О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любя­щих твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Избавительница»

Яко пресветлая звезда, просия Бо­жественными чудесы святый образ Твой, Избавительнице, лучами благодати и милосердия Твоего озарив в нощи скорбей сущих. Подаждь убо и нам, Всебла­гая Дево, избавление от бед, исцеле­ние недугов душевных и телесных, спа­сение и велию милость.

Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Избавительница»

Кондак 1
Возбрани врагом нашим озлобляти нас и от Господа нашего отлучити конечне, а нас научи пети Тебе весело: Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Икос 1
Ангелов множество по Твоему, Мати наша, повелению ополчаются на избавление наше грозно. Ты же приими молитву сию: Радуйся, Ангелов на спасение наше посылающая; Радуйся, Царице горних чинов, не­бесную их помощь нам дарующая. Радуйся, Ангелом хранити нас повелевающая; Радуйся, воинством Ангельским врагов наших поражающая. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствую­щих.

Кондак 2
Видят бедствующие толику и мно­гую помощь Твою сердечно Тя призывающим, наставляются тем пети Сыну Твоему непрестанно: Аллилуиа.

Икос 2
Разумеют мнози, яко мирови дарова Тя Сын Твой Избавительницей бедствующих, темже поем Ти сице: Радуйся, бедствующих Мати; Радуйся, страждущих утешение. Радуйся, болящих исцеление; Радуйся, ненадежных надеждо. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствую­щих.

Кондак 3
Сила Вышняго даровася Ти на по­мощь и спасение миру и нас, в бе­дах погибающих. И кто же Тобою не избавлен бысть, и кто же не поет Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще непостижимую любовь к роду человечу, кии вздохи не прияла еси, кии слезы не отерла еси, и кого не принудила еси призывати Тя, вопиюще: Радуйся, бедствующих скорое услышание; Ра-дуйся, печальных и скорбных утешение. Радуйся, погибающих быстрое спасение; Радуйся, плененных освобождение. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствую­щих.

Кондак 4
Буря несчастий налете на ны, спаси нас погибающих. Избавительнице наша, бурю погибельную на земли ук­ротившая и приемлющая нашу песнь: Аллилуиа.

Икос 4
Слышаша человечестии роди всю Твою к христианам дивную любовь и Твое мощное избавление от всяких находящих на них лютых, научишася пети Тебе: Радуйся, человеческаго рода от бед избавление; Радуйся, бурь житейских прекращение. Радуйся, уныния Прогонитель-нице; Радуйся, радости по скорби нам Подательнице. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 5
Боготечней звезде подобящаяся, мрак и темноту в греховных серд­цах разгоняющей, да во свете Твоея; любве узрят Господа и воспоют Ему: Аллилуиа.

Икос 5
Видеша людие российстии Твое не­чаянное от многоразличных бед избавление, радостно поют Тебе сице: Радуйся, в бедах наша Помощнице; Радуйся, скорбей наших отъятие. Радуйся, печалей наших отгнание; Радуйся, в скорбех наших утешение. Радуйся, Изба-вительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 6
Проповедуют помощь Твою и лю­бовь, Мати, исцеленнии, утешеннии, обрадованнии и спасеннии То­бою от бед, и поют Твоему Высокодержавному Сыну: Аллилуиа.

Икос 6
Возсиял есть нам свет спасения во мгле погибели, окружающий нас, и наставил есть пети Тебе: Радуйся, мглу грехов разгоняющая; Радуйся, тьму греховную потребляющая. Радуйся, мрак души моея просве-щающая; Радуйся, светом радости души ободряющая. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 7
Хотящим нам конечному отчаянию предатися, отовсюду бедам належащим, помыслихом же о Тебе, Избавительнице, и ободрихомся и утешихомся, поюще Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 7
Новую и нежданную показа нам милость Свою, под державную руку Твою нас восприявши, и отсюда вопием Ти: Радуйся, Царице державная; Радуйся, и нас под Твою державу восприявшая. Радуйся, защиту Твою нам даровав­шая; Радуйся, врагов наших поразившая. Ра-дуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствую­щих.

Кондак 8
Странное чудо на погибель обреченных и в нуждах томящихся безчисленных, внезапу спасение и из­бавление получают от Тебе, Вселюбящей, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Вси сущий во мраце скорбей, вси обуреваемии несчастий бурею, приидите к доброму пристанищу и на­шему поможению, покрову Девы Избавительницы, вопиюще Ей: Радуйся, радостей источниче; Радуйся, печалей прогнание. Радуйся, бед уменьшение; Радуйся, всяческаго покоя Подательнице. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 9
Все существо человеческое хвалит Тя, вси воспевают Тя, много-различное избавление несущую, вместо печалей радость подающую поющим: Аллилуиа.

Икос 9
Ветия многоумнии обезумеша, видяще Твое быстрое и чудесное от бед страждущих избавление, и умолкоша нам, поющим Ти: Радуйся, чудесами мир удивившая; Радуйся, чудесами нас укрепившая. Радуйся, безбожие чудесами истребившая; Радуйся, врагов силою Божиею посрамившая. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 10
Спасти хотя всяку душу человечу, всею любовию печешися о ней, дондеже не научиши ю пети Сыну Твоему: Аллилуиа.Икос 10
Стеною, мир христианский храня­щей и всяку душу от врагов ограж­дающей, явися икона Твоя, Избави­тельнице, в мире православнем и чуде­сами прославися. Тебе людем Божиим воспевающим: Радуйся, Наставнице наша, Святую гору Афонскую в жребий Себе избравшая; Радуйся, Избавительнице наша, Твоим благословением Новый Афон благословившая. Радуйся, веселие наше, знамение союза неразрывнаго уделов Своих земных иконою Твоею явившая; Радуйся, вечная радосте наша, чу­десным попечением к юной Ново-Афонской обители благоволившая. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 11
Пение непрестанное приносят Ти Тобою избавленнии и Тобою паки радость обретшие, и Божественному Сыну Твоему поют радостно: Аллилуиа.Икос 11
Светосияющим светилом лучезарным во мраце греха явися нам, Твоя икона, Избавительнице, настав­ляющая нас пети Тебе: Радуйся, от глада нас избавляющая; Радуйся, вредоносящее естество от раститель-ного мира отгоняющая. Радуйся, посевы и леса, и вся растущая от погибели спасающая; Радуйся, земледельцев скорбящих утешение и труда их благословение. Радуйся, Избавительнице, от горя, бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак 12
Благодать, от иконы Твоея, Избавительнице, текущая, исцелений струи обильно подающая и сердца веселием оживляющая, побеждает всех волею пети Тебе, Мати, и Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа.

Икос 12
Воспеваем исцеления, воспеваем наипаче воскрешение Анастасия отрока и воспевающе поем: Радуйся, мертвых воскрешающая; Радуйся, умершая сердца оживляю­щая; Радуйся, от смерти и вечнаго огня изымающая. Радуйся, посмертное наше упование и защито. Радуйся, Избавительнице, от горя бед и гибели спасающая нас бедствующих.

Кондак13
О Всепетая и Вселюбимая наша Мати, умилосердися ныне и помилуй, в лютых и безысходных сущих нас скорбех избавляющи, научи нас сердечно воспевати Богу прощающему нас: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Описание иконы Божией Матери Избавительница:

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Как известно, в православном мире существует достаточно большое количество почитаемых святых. Вместе с тем также существует огромное количество чудес, которые сотворили святые. Многие с помощью молитвы исцелились от тяжких недуг, а кто обрел покой и счастье. Среди всех святых особое место занимает чудотворная икона Избавительница от бед.

К ней съезжаются люди со всего мира, что бы попросить о помощи. В данной статье мы рассмотрим более детально что это за икона, в чем она помогает, и как она появилась.

Икона Божией Матери Избавительница от бед до 1889 года находилась на Святой Горе Афон, после чего была перенесена в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, что находится на Кавказе. Святая икона прославилась своим чудотворениями еще с давних времен. Существует история, что в 1840 году в Греции с помощью молитвы у данной иконы избавились от напасти саранчи.

Празднование иконы «Избавительница» установлено на 17 октября. Эта дата связанна со спасением императора Александра второго, который во время путешествия железной дорогой был подвергнут крушению под станцией. Благодаря молитвам был спасен не только император, но и вся его семья.

Нужно отметить, что в названии иконы лежит вера христиан. Данный образ Богородицы избавляет от бед и несчастий всех, кто с молитвой к ней обращается. Икона находится в селе Ташла, что расположено в Самаровской области. Эта деревушка достаточно набожна и Богом было велено, такое местонахождение Святыни.

Именно в этом месте в 1917 году перед страшными испытаниями икона напомнила о Себе. Более того, именно в этом селе находится чудотворный источник. В народе говорят что вода с него исцеляет от многих болезней. Существует история, которая говорит о том, что уроженке с.Ташла, которая временно проживала в соседнем селе во сне явилась Царица Небесная и указала место, где нужно было выкопать из земли ее образ.

Девушка рассказала о своем сне двум подругам. Они решили выполнить волю Царицы и пошли на указанное место копать. Во время этого процесса рядом сними собралось достаточно большое количество народа, чтобы посмотреть на затеянное. Некоторые даже с них смеялись. И вдруг в один момент все замерли. Девушки из земли стала виднеться икона. Когда ее полностью раскопали с места, где находился Святой лик начал бить родник с целебной водой.

Видео (кликните для воспроизведения).

Так была обретена Ташлинская икона Избавительница от бед. Во время того как переносили икону с места находки в храм произошло первое исцеление. Девушка Анна, которой было 32 года приложилась к лику и вдруг почувствовала прилив сил. Людей в тот момент охватила большая радость. Икону положили по среди храма для поклонений.

Молитва Богородице избавительница
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here