Молитва Святому общая

Самое детальное описание: молитва святому общая специально для посетителей нашего ресурса.

Б о́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

А по́столи му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того́, я́ко бла́га, моли́те, мо́лимся, спасти́ся душа́м на́шим.

И́ же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, я́ко багряни́цею и ви́ссом, кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, те́ми вопие́м Ти, Христе́ Бо́же: лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́, мир жи́тельству Твоему́ да́руй и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

А по́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты, Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша, я́же и ри́зу нося́щи и́стину, истка́нну от е́же свы́ше богосло́вия, исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Я́ ко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, Богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Б о́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от А́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех и ( имя святого ) воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К вам, о святи́и вси и ( имя святого ), я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О , святы́й уго́дниче Бо́жий ( имярек ), по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем вас, апо́столи, му́ченицы, проро́цы и вси святи́и, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас Христа́ Бо́га на́шего.

М у́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Б оле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,// Человеколю́бче, мо́лимся.

С вети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы,/ тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете,/ неду́ги разреша́юще,/ и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще,// Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

В елича́ем вас, / страстоте́рпцы святи́и, / и чтим честна́я страда́ния ва́ша, / я́же за Христа́ // претерпе́ли есте́.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Припев: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди.

Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.

Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи.

Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Молитва первая

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитва вторая

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья

К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая

О, святый угодниче Божий (имярек), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва любимому святому

Угодниче Божий, (имярек)! Поминай нас в благоприятных твоих молитвах пред Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение, любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, Царствия Своего. Аминь.

Молитва преподобному

Молитва Пресвятой Богородице

Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молении наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная. Аминь.

Молитва святителю

О пречестная и священная главо и благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю (имярек), предстоя у Престола всех Царя и наслаждаяся света единосущныя Троицы и херувимски со ангелы возглашая песнь трисвятую, великое же и неизследованное дерзновение имея ко всемилостивому Владыце, моли спастися паствы Христовы людем, благостояние святых церквей утверди: архиереи благолепием святительства украси, монашествующыя к подвигом добраго течения укрепи, царствующий град и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочну соблюсти умоли, мир весь предстательством твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немощствующыя и молящияся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим свободи: моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день Страшнаго Пришествия Его от шуияго стояния избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Молитва первая
О, святыя мученицы Минодоро, Митродоро и Нимфодоро! К вам ныне со усердною молитвою притекаем. Умолите убо Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет нас, рабов Своих, и сохранит, и Свою славу, яко солнце незаходимое, зрети да сподобит. Споспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша и да помилует нас, грешных, и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
О, троице святых мучениц, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро! О, тричисленный лик мудрых дев! Вы, презрев всю суетную прелесть по-гибающаго века сего, посвятили сердце свое Жениху Христу. Небесным Хлебом питаемы и сего ради
Читать дальше →

(составлена последним Оптинским Старцем Нектарием)

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Избави от обольщения близ грядущаго, богомерзкаго злохитраго антихриста; и избави от всех его козней. И укрой Духовнаго Отца нашего (Имя), всех нас духовных чад Его и всех Православных Христиан, от коварных сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения. И не дай нам, Господи, убояться страха диавольскаго паче страха Божия и отступить от Тебе и от Святой Церкви Твоей. Но дай нам, Господи, пострадать и умереть за Имя Твое Святое и Веру Православную, но не отречься от Тебе и не принять печати проклятия антихриста и не поклониться ему. Даждь нам, Господи, день и нощь слезы о грехах наших и пощади нас, Господи, в день Страшного Суда Твоего. Аминь.

Молитва первая
Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитва вторая
О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва третья
К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая
О, святый угодниче Божий (имярек), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2: 5) .

Эта истина вытекает из многих свидетельств Священного Писания, в том числе из поучения Святого Евангелия, которое читается сегодня. Возьмем, к примеру, слово, сказанное Господом: Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Посмотрите, братья мои, Господь не сказал: «видя веру расслабленного», а веру их, то есть тех, кто нес на постели этого расслабленного.

Действительно, если бы эти четверо, несшие расслабленного, не имели великой веры, они не стали бы так утруждать себя: ведь они, видя такое множество народа вокруг Спасителя и не имея возможности пробраться к Нему с расслабленным, нашли другой способ поставить его пред Христа. Они разобрали крышу дома, в котором находился Господь, и спустили через нее постель с больным. Потрудившись так, им удалось показать его Спасителю, ибо они имели огромную веру в то, что если Христос увидит его, то сжалится над ним и исцелит его от болезни.

По вере своей, твердой и непоколебимой, они получили то, чего ожидали. Ибо видя их веру и усилия, наш Пресвятой и милосердный Спаситель сказал расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои, а потом добавил: встань, возьми постель твою и иди в дом твой (Мк. 2: 5-11). И тот вдруг встал, здоровый, взял свою постель и вышел на глазах у всех, так что все изумились и стали славить Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали (Там же, 12).

Вы видите, братья мои, это преславное чудо, совершенное Господом ради веры их, то есть, расслабленного и тех, кто нес его!

Но разве только тогда Спаситель совершил преславное чудо ради веры нескольких человек? Нет, воистину нет. Господь Бог и Спас наш Иисус Христос – один и тот же от века и до скончания века: преблагий, милостивый и щедрый к верующим в Него воистину (Пс. 144:18). Ибо мы и сегодня каждый день видим тысячи и тысячи христиан, прибегающих к Нему во всех своих бедах и скорбях.

Пресвятой Дух говорит в псалмах: избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат вси уповающии на Него (Пс. 33: 21). Кто мог бы пересказать и описать все несметные чудеса, которые преблагий Бог совершает над всеми любящими Его и прибегающими к Нему с несокрушимой и твердой верой? Мы, стоя здесь для служения благочестивым христианам, видим и слышим от многих благодарения за благодеяния, полученные ими от Бога. Один благодарит, что после совершения богослужений в святом храме он исцелился от болезни, которой страдал; другой благодарит, что Бог отвел от него пагубу, врагов, опасность, угрожавшую ему.

Все Тот же преблагий и щедрый Спаситель, исцеливший расслабленного из сегодняшнего Евангелия по его вере и по вере несших его, и в наши дни совершает бесчисленные чудеса, помогая всем добрым христианам, прибегающим к Нему с правой верой и горячей, неотступной молитвой. А как вера одних помогает другим — об этом мы уже столько раз слышали в Святом Евангелии, когда читали о жене хананеянке, слуге сотника, сыне Наинской вдовы и многих других, о которых не время здесь говорить.

Почитайте Деяния святых апостолов, и вы увидите, как много может молитва многих людей, молящихся в храме о тех, кто находится в опасности. Мы знаем, что великий апостол Петр за исповедание истины был схвачен, связан и брошен в темницу, где его стерегли четыре стражи по четыре воина в каждой. И пока Петра сторожили в темнице, Церковь непрестанно возносила о нем молитвы. И вдруг Ангел разбудил Петра, говоря: встань скорее! – и цепи упали с его рук (Деян. 12: 7). Ангел сказал ему: опояшься и обуйся в сандалии, – и он сделал так. Потом Ангел говорит ему: оденься и иди за мною. И, выйдя, он пошел за Ангелом, но не знал, что все, делаемое Ангелом, было в действительности: он считал, что видит видение.

И пройдя и первую стражу, и вторую, они подошли к железным воротам, ведущим в город, и тут ворота сами открылись, и они, выйдя в них, прошли одну улицу, и тут же Ангела Господня не стало с ним. А Петр, придя в себя, сказал: теперь я воистину знаю, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский (Там же, 8-11).

Вы видели, возлюбленные верующие, какое великое и преславное чудо совершил преблагий Бог с апостолом Петром. А почему? Потому что множество верующих в Церкви прилежно молились о нем Богу (Там же, 5).

Будем же помнить, что где двое или трое собраны во имя Господне, там Он посреди них (Мф. 18: 20). Тем более там, где собрано несколько христиан, молящихся о тех, кто пребывает в опасности или просит о чем-нибудь Бога. Но нигде не может молиться вместе так много христиан, как в святых храмах, где их молитвы соединяются с молитвами священников и, словно фимиам, возносятся к Богу, от Которого сходят милость и помощь всем, нуждающимся в Его милости. Там священник в святом алтаре ходатайствует пред Богом о всех православных христианах, находящихся повсюду.

Самые важные общие молитвы, совершаемые в наших храмах о верующих, – это Святая Литургия и Таинство Елеосвящения (Соборования). Сколько же чудес совершилось и совершается сегодня благодаря Святой Литургии! На нее, особенно в Праздники, собирается больше всего верующих. Таким образом, их общие молитвы, вознесенные с великой верой, соединяются с молитвами священников в святых алтарях и более всего способствуют исполнению их прошений.

Молитвы веры священников, соединенные с молитвами верующих, совершают самое великое чудо на земле от дней Христовых и до ныне. Этим несказанным чудом является преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы на Святой Литургии. Таким образом, без Святой Литургии у нас нет Святого Причастия, а без него мы не можем соединиться со Христом, не можем быть прощены, а значит – спасены, ибо сам Господь говорит: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6: 53).

Видите, сколь огромны сила и значение Святой Литургии? Видите, что Святая Литургия – наша, и она составляет фундамент нашего спасения, поскольку держит нас в прямой и перманентной связи со Христом, с небесными святыми и земными людьми?

Другим чудом Святой Литургии, как плода веры и общей молитвы, является то, что она, вместе с другими богослужениями, более всего содействует сохранению православной веры в мире. Что стало бы с нашей верой, если бы люди не делали ее живой, действенной и спасительной посредством Святой Литургии? Некоторые христиане уходят в секты только потому, что не бывают регулярно на Святой Литургии и не ощущают ее силы.

Святая Литургия, как венец семи славословий [1] , также много способствует единению, примирению, сближению и братанию православных христиан как чад Церкви Христовой. На протяжении двух тысяч лет только Церковь и богослужения, совершаемые в святых обителях, собирали христиан вокруг священников и алтарей, соединяли их молитвой в одну веру, исцеляли от болезней, разрешали от грехов на святой исповеди, соединяли со Христом молитвой и Святыми Таинствами, вели их по жизни путем спасения по учению Святого Евангелия.

Благодаря богослужениям, богослужебным книгам, Святой Литургии, проповеди и церковному пению Православная Церковь сохранила, кроме единства в вере и мироощущении, также единство языка, древней религиозной культуры и всей тысячелетней православной традиции. Между тем, все это – чудеса и плоды общей веры и молитвы.

Видео (кликните для воспроизведения).

На Святой Литургии Церковь также возносит молитвы и вынимает частицы за умерших и силой Жертвы Христовой вызволяет из ада многие души усопших. Разве мы в храме не молимся все вместе о наших почивших, не поем им вместе со священниками «вечную память» и не желаем им Царства Небесного? Один только Бог знает, сколько душ вырвано из мук адовых силой литургической Жертвы и панихид, и это тоже – плод благодати священства и общей молитвы.

Вот таким образом, молясь вместе со священниками в храме, мы способствуем чуду прощения и вызволения из ада многих душ наших братий, умерших неподготовленными. Видите, сколько чудес совершается на Святой Литургии в результате общей молитвы? Поэтому великую награду получат те, кто регулярно ходит в церковь и молится о себе, о болящих, о благодетелях, о зло творящих и об усопших. Особенно о них, потому что души умерших ждут освобождения от адского осуждения по молитвам Церкви и нашим молитвам.

Другие чудеса веры и общей молитвы христиан совершаются в Таинстве Елеосвящения. Это самая мощная молитва и служба Церкви о болящих. Поэтому христиане должны просить об этом Таинстве священников каждый раз, когда у них в семье случится больной, и как можно больше христиан должно участвовать в Соборовании, потому что молитва веры исцелит болящего, и если он совершил грехи, простятся ему (Иак. 5: 15).

Думаю, многие из вас видели больных, исцелившихся или получивших облегчение благодаря Таинству Соборования и помазания освященным елеем. Другие из вас, может, ездили к святым мощам и чудотворных иконам и видели больных, чудесным образом исцелившихся там по молитвам присутствующих или по молитвам святого Василия Великого [2] , читаемым священником, с постом и верой.

Вот лишь несколько чудес, совершающихся в храме силой веры и общей молитвы.

Прошли, с помощью Божией, две недели святого и Великого поста. Исследуем же теперь свою совесть и спросим себя: примирились ли мы с ближними своими, испросив прощения, и с Богом, принеся Ему исповедь у священника, за эти 14 дней поста? Ходили ли чаще на Святую Литургию в эти воскресенья и удостоились ли принять Тело и Кровь Христовы? Воздерживались ли от скоромной пищи, гнева, пьянства и всякого греха, вступив в святой пост? Подавали ли милостыню нищим и приняли ли решение поститься и молиться Богу до Святой Пасхи? Поминаем ли дорогих и родных нам усопших, молимся ли об их прощении?

Те из вас, кто делал это, продолжайте молиться, ходите в храм и исцеляйте расслабление души своей молитвой, милостыней и покаянием. А кто не сделал ничего для души в эти покаянные дни, не откладывайте, начните отныне совершать спасение свое, покуда у нас еще есть время.

Напоминаю вам, что сегодня Святая Церковь совершает память святителя Григория Паламы, митрополита Фессалоникийского, святого XIV века, учителя молитвы. Он был учителем, делателем и защитником непрестанной молитвы Иисусовой. Просите у него помощи и идите, по силам, вслед его молитвы.

Если мы будем делать так, то будем получать великую пользу из всего, пройдем течение поста с духовным деланием и удостоимся славного Воскресения Христа Бога. Аминь.

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне (имя), дух твой.

Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, богоносне отче наш (имя), постом, бдением, молитвою небесныя дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою приходящих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы (имя), отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанныя молитвы, яко копие, вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения (имя), отче наш, моли непрестанно о всех нас.

Ублажаем тя, преподобне отче (имя), и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Что такое молитва?

«Молитва есть восхождение ума и сердца к Богу» преподобный Нил Синайский

«Во время молитвы мы беседуем с Богом» святитель Иоанн Златоуст

«Молитва есть величайший, бесценный дар Творца твари, человеку, который чрез нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с Отцом, изливать пред Ним чувства удивления, славословия и благодарения» праведный Иоанн Кронштадтский

Зачем нужна молитва?

Для соединения человека с Богом.

«Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять Духа Божия» преподобный Макарий Великий

«Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом».

«Основание молитвы – стремление образа к Первообразу, как подобного к подобному» праведный Иоанн Кронштадтский

Чем христианская молитва отличается от молитв иных религий?

Действием Божественной благодати, Святого Духа.

«Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как всегда в руках наших как орудие для стяжания благодати Духа» преподобный Серафим Саровский

Потому, что так угодно Богу. Свидетельства о многочисленных случаях помощи святых проходят через всю историю Церкви. Если было это не угодно было Богу, то Он не давал бы им такое служение.

Если живые могут просить молитв друг у друга, то что нам мешает призывать праведников, чья святость засвидетельствована Церковью, в сомолитвенники к Богу? Неужели с потерей тела люди автоматически теряют любовь и сострадание?

«Наши молитвы ко Пресвятой Богородице и святым в конечном итоге все обращены ко Христу».

Как надо молиться?

От чистого и искреннего сердца, со смирением и усердием, без гнева и памятозлобия, без тщеславия и не напоказ, на всяком месте (Тим. 2:8) и во всякое время (Еф.6:18).

«Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия» свт. Тихон Задонский

Мы идём в гору. Царствие Божие на горе. Остановиться – покатиться назад. Этот духовный закон в полном объёме касается молитвы.
прот. Валентин Свенцицкий

Какую заповедь исполняет человек молитвой?

Первую заповедь: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим” (Лк. 10:27) .

«Степень любви нашей к Богу мы усматриваем с особенной ясностью при молитве, которая служит выражением этой любви и очень правильно названа в отеческих писаниях зеркалом духовного преуспеяния. Молитва есть по преимуществу исполнение первой и главнейшей заповеди». свт. Игнатий (Брянчанинов)

О чем просить Бога в молитвах?

В первую очередь о том, что необходимо для спасения души в вечности, предоставляя все прочее воле Божьей.

«Молись, во-первых, об очищении от страстей; во-вторых, об избавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и оставления». преподобный Нил Синайский

«Всё то, чем живет человек, — все заботы, все скорби наши и страдания, наши нужды, даже самые малые, — составляют нашу духовную жизнь, ибо все наши переживания, все наши нужды кладут отпечаток на жизнь нашего духа. А если так, то они и в очах Божиих важны, ибо цель жизни каждого человека состоит в том, чтобы стать чистым, святым.

Оттого всегда просите Бога обо всем, что вам надо, не смущаясь мыслью, что недостойно Его воссылать молитвы о повседневных своих нуждах. Как малые дети, простирайте к Богу руки, всегда просите обо всем без смущения, просите то, что нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи во всем, что не противно воле Божией».
свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

В чем заключается истинная молитва?

В обращении к Богу ума и сердца.

«Истинная молитва состоит не в словах и произнесении их, но истинная молитва состоит «в духе и истине» (Ин.4:23) . Когда молимся Богу, должно пред Ним стоять не только телом, но и духом; и молитву произносить не только устами, но и умом, и сердцем; и не только голову и колени преклонять, но и сердце наше пред Ним; и к Нему умные очи наши возводить со смирением. Ибо всякая молитва должна исходить из сердца; и что язык глаголет, ум и сердце должны глаголать».
святитель Тихон Задонский

Когда находит скорбь, отец Никон учил читать молитву: «Слава тебе, Боже мой, за посланную скорбь! Достойное по делам моим приемлю. Помяни мя во Царствии Твоем. Да будет во всем святая воля Твоя!»
преподобный Никон Оптинский

 • Основные молитвы
 • ●Толковые молитвословы
 • ●Главные молитвы
 • ●Молитвы в продолжение дня
 • ●Псалтирь
 • ●Ко Святому Причащению
 • ● Великого поста и Пасхи
 • ●Ангелам
 • ●Ко святым
 • ●Тропари, кондаки и величания
 • ●Каноны
 • ●Акафисты
 • О Молитве
 • ●Учитесь молиться
 • ●Статьи и книги о молитве
 • ●О молитвенном правиле
 • ●Исихазм (Иисусова молитва)
 • ●Медитация и молитва
 • ●О поклонах
 • ●Ребёнок и молитва
 • ●Тест: О молитве
 • ●Тесты: Значение слов
 • Молитвы на разные случаи жизни
 • ●О вере
 • ●О болящих
 • ●Брак, семья, дети
 • ●В памятные даты
 • ●О путешествующих
 • ●О даровании молитвы
 • ●О стяжании добродетелей
 • ●Об избавлении от страстей
 • ●В скорбях и искушениях
 • ●Смерть и поминовение
 • ●Молитвы разные
 • ●О благоденствии
 • ●О воинах
 • ●О мире
 • ●Перед иконами Богородицы
 • ●О монашеской жизни
 • ●О земледелии и промысле
 • ●Редкие молитвы
 • ●На английском и греческом
 • ●Апокрифические молитвы

Какие бывают виды молитвы?

Молитвословия условно можно разделить на просительные, благодарственные, покаянные и славословия.

Чем отличается молитва от заговора?

Молитва – это обращение к Богу, а заговор – обращение к падшим духам.

Плоды молитвы.

Исполнение евангельских заповедей и приобретение христианских добродетелей.

«Плоды искренней молитвы: простота, любовь, смиренномудрие, терпение, незлобие и тому подобное. Все это и прежде вечных плодов произращает здесь плод в жизни старательного» святитель Григорий Нисский

«Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный с тихой, молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений; любовь к ближним, не отделяющая для любви добрых от злых. но ходатайствующая обо всех пред Богом, как о себе». епископ Игнатий (Брянчанинов)

В чём причины рассеянности и искушений в молитве?

Действие падших духов и падшего человеческого естества. Противление этому называется духовной борьбой.

«Итак, прилежный к молитве должен просить ее и знать, что в столь важном деле он со многим старанием и усилием должен выдержать тяжкую борьбу, поскольку с особенной силой нападает на них дух злобы, стремясь ниспровергнуть наше старание. Отсюда ослабление тела и души, изнеженность, беззаботность, нерадение и все прочее, что губит душу, терзаемую по частям и предающуюся врагу своему. Итак, нужно, чтобы душою управлял разум, как мудрый кормчий, указывая прямой путь к горней пристани и предавая душу неповрежденной вверившему ее Богу»
святитель Григорий Нисский

Для чего нужны иконы?

Иконы – это средство для восхождения ума к небесному и очищения от суетных образов.

Можно ли молиться своими словами?

Нужно! Одно не исключает другого, более того, и молитвословия, составленные святыми, могут претворяться в свои собственные.

«Навыкаем мы молиться по молитвенникам, – молясь посредством готовых молитв, переданных нам Господом и святыми отцами, преуспевшими в молитве. Но на этом одном останавливаться не должно; надо далее простиратся и, навыкнувши умом и сердцем обращаться к Богу с стороннею помощию, надо делать опыты возношения к Нему – и своего собственнаго, доходить до того, чтоб душа сама своею, так сказать, речью вступала в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему, и Ему себя открывала и исповедывала, что есть в ней и чего желательно ей.

Ибо как из сосуда – переполненного – сама собою изливается вода; так из сердца, посредством молитвословий исполнившегося святых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва»
св. Феофан Затворник

Когда молитва может быть не исполнена?

Когда просимое будет неполезно или несвоевременно.

«Уста могут просить всего, но Бог исполняет только то, что полезно. Господь – премудрый Раздаятель. Он заботится о пользе просящего и, если видит, что просимое вредно или, по крайней мере, бесполезно ему,- не исполняет просимого и отказывает в мнимом благодеянии. Он выслушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не исполняется, получает от Господа столь же спасительный дар, как и тот, чья молитва бывает исполнена. Поэтому будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно, вредно, а то прошение, которое услышано,- полезно. Дарующий праведен и благ и не оставит твоих прошений неисполненными, потому что в благости Его нет злобы и в правде Его – зависти. Если Он медлит с исполнением, то не потому, что раскаивается в обетовании, напротив. Он хочет видеть твое терпение».
преподобный Ефрем Сирин

«Прежде всего надо знать, что не всего, чего хотим, позволительно нам просить и что не во всяком случае мы умеем просить полезного. С великой осмотрительностью должно делать прошения, сообразуя их с волей Божией. А неуслышанным надо знать, что необходимо или терпение, или усиление молитвы». святитель Василий Великий

«Иногда немедленно бывает услышано наше прошение, иногда же, по словам Спасителя, Бог долготерпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами: Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения. Когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, Который по неведомым причинам оставил твое прошение неисполненным». епископ Игнатий (Брянчанинов)

Согласно Евангелию, одним из условий услышанности молитвы является примирение с ближними. В Евангелии говорится: «если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф.5:23-24).

Молитва и Священное Писание

Видео (кликните для воспроизведения).

Православное богослужение, как церковное, так и домашнее, основано на Священном Писании. Без его знания многое будет непонятно даже при переводе на современный язык.

Молитва Святому общая
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here