Молитва утренняя молитва на иврите

Самое детальное описание: молитва утренняя молитва на иврите специально для посетителей нашего ресурса.

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Молитва: מודה אני

Текст: מודה אני לפניך מלך חי וקים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך.

Транскрипция: Мэйдэ ани лефонэхо мэлэх хай вэкайом, шээхэзарто би нишмоси бэхэмло. Рабо эмуносэхо.

Перевод: «Благодарю я Тебя Владыка живой и сущий за то, что по благосердию Своему, Ты возвратил мне душу; велика моя вера в Тебя».

«Всегда представляю себе, что Г-сподь — предо мною» (Теилим 16:8). Эти слова — краеугольный камень еврейского мировоззрения. Когда человек чувствует, что за ним наблюдают, он более внимательно следит за своим поведением. Особенно когда он стоит перед королем: тут уж он следит за каждым своим словом, за каждым жестом. Тем более — когда он сознает, что постоянно находится пред лицом Короля всех королей, Всевышнего, Которому ведомы не только все дела и слова человека, но даже все его мысли! Так говорит Всевышний устами Своего пророка (Ирмеяу 23:24): «Возможно ли, что спрячется человек в укрытии, а Я не увижу его. Ведь и небеса, и землю Я наполняю».

Еврей обязан воспитывать в себе ощущение того, что Всевышний пристально наблюдает за всеми его поступками, словами и мыслями. Если же, несмотря на все усилия, ему не удается пробудить в своем сердце благоговейный трепет перед величием и всеведением Всевышнего, ему надлежит как следует проанализировать свое поведение, выявить, в чем он провинился пред Всевышним, и раскаяться.

Наши грехи как бы возводят между нами и Б-гом непроницаемую стену, которая препятствует проникновению в наши сердца Божественного; разрушить эту стену можно только искренним раскаянием.

Едва проснувшись утром, еврей сразу же вспоминает о Всевышнем и проникается благодарностью к Нему за то, что каждое утро Он возвращает его к жизни и дает ему новые силы для служения. Поэтому сразу же после пробуждения, сев на постели и обняв свое туловище обеими руками (так, что правая лежит на левой) и немного склонив голову вперед, еврей произносит эту благодарственную молитву.

Когда человек проснулся, ему следует сразу же вспомнить о том, в присутствии Кого он позволяет себе лежать, — в присутствии Короля королей, как сказано: «Вся земля полна славы Его» (Йешаяу 6:3). Это поможет человеку преодолеть свою лень и немедленно встать с постели. Постоянно осознавать присутствие Всевышнего — одно из основных требований Торы, в следовании которому — добродетель праведников, как сказано: «Постоянно помню о присутствии Г-спода» (Теилим 16:8). Ибо, пребывая в одиночестве, человек ведет себя иначе, чем в кругу домочадцев. И когда вспоминает человек, что находится в присутствии не земного владыки, а самого Всевышнего, великого Короля, Который видит все его поступки, как сказано: «Может ли человек спрятаться от Меня? Ведь Я присутствую везде — на небе и на земле» (Ирмияу 23:24), — наполнится душа человека страхом и смирением, и постоянно будет пребывать он в трепете пред Всевышним.

Следует приучить себя произносить немедленно после пробуждения «Модэ ани», еще до омовения рук. Эта молитва поможет человеку вспомнить о Всевышнем, в присутствии Которого он находится, и встать без промедления. Ее разрешено произносить до омовения рук, так как в тексте ее не содержится ни одного из Имен Всевышнего, упоминание которых — так же, как произнесение вслух текстов Торы, — запрещено человеку, не омывшему рук. Принято произносить эти слова, положив ладонь на ладонь и склонив голову.

Первое, в чем мы убеждаемся, когда пробуждаемся утром от сна, это то, что мы проснулись и мы живы. Когда ложились спать накануне вечером, мы были утомлены, и изнурены, «мертвецки устали»; просыпаемся же мы освеженные телом и душой, как будто мы вновь родились. Конечно же, мы должны за это благодарить Б-га.

Наши мудрецы говорят, что каждую ночь, когда мы ложимся спать, наша душа возвращается в ее небесное жилище и дает отчет о добрых и недобрых делах, совершенных за день душою совместно с телом. Поэтому в молитве на сон грядущий мы говорим: «В Твои руки я поручаю мою душу; Ты выкупил меня, о Б-же, Б-г истины!» Поручать, или отдавать в заклад, это нечто такое, что должник передает кредитору в обеспечение долга; обычно кредитор не возвращает заклад, пока должник не вернет заем. Но Б-г очень милостив, и хотя мы каждый день задалживаем ему, Он возвращает нам каждое утро нашу душу.

Больше того, Наши мудрецы говорят: когда кто-либо дает заклад, хотя бы это была новая вещь, она стареет и портится к моменту ее возвращения. Б-г же возвращает нам наш «залог» новым и в безупречном состоянии, хотя он был уже в «употреблении», как написано: «Они новы каждое утро; велика моя вера в Тебя». Как же мы должны быть благодарны Б-гу.

Между прочим, тот факт, что мы ложимся спать «мертвецки усталыми» и просыпаемся освеженными, вернувшись из мира дремы, где мы находились в бессознательном состоянии, что несколько подобно «воскрешению из мертвых», укрепляет наше убеждение в грядущее «воскрешение из мертвых» (תחית המתים), и это придает дальнейший смысл словам «велика наша вера в Тебя», ибо мы абсолютно верим Б-гу не только в том, что Он вернет нам нашу душу утром, но также и в том, что Он вернет нашу душу в наше тело в «конце дней», когда все умершие праведники встанут от их «сна».

Эту молитву произносят сразу же после пробуждения от сна, еще до того как мы моем наши руки, ибо собственное имя Б-жье в ней не упоминается; Б-г подразумевается только словом «Король».

Здесь приводится подробный разбор этой молитвы с точки зрения хасидизма и каббалы.

Вегетарианство — это по-еврейски?

Евреи не едят свинину и креветки, потому что это вредно?

Есть ли пророки в наше время?

Если потерял состояние, тоже нужно говорить благословение?

Отвечает Рав Мендель Агранович

Рав Ицхак Зильбер,
из цикла «Беседы о Торе»

Многие явления природы настолько чудесны и удивительны, что человек, даже не склонный задумываться над тайной творения, испытывает невольный восторг, наблюдая их.

Вступление из книги «Путеводитель по кашруту»

Р. Элияу Тавгер рассказывает о своём исследовании проблемы изготовления «тхелет».

Что общего между тем, кто выращивает свиней, и тем, кто обучает сына греческим наукам?

Рав Ицхак Зильбер,
из цикла «Беседы о Торе»

Комментарий рава Ицхака Зильбера к недельной главе «Шмини»

Эти животные некашерны «по определению». А реально?

Может ли кот есть говядину весь Песах? И запивать молоком?

Ко всем ли твореньям Б-жьим относится заповедь «Не убий»?

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

Когда человек умирает, соседи узнают, сколько у него детей.
(еврейская поговорка)

Шахарит — это утренняя составная молитва
Сначала прочитайте молитву Утренние благословения (откроется в новом окне) и возвращайтесь обратно на эту страницу.

Затем прочитайте молитву Адон олам (откроется в новом окне)

Если хотите прочитать что-то из Торы, то сначала произнесите молитву Благословение на Тору (откроется в новом окне)

Далее, читается молитва Ашрэй (откроется в новом окне)

После чего идёт молитва Шма Исраэль (откроется в новом окне)

Затем сразу читается молитва Шмонэ Эсрэ (откроется в новом окне)

После чего идут две завершающие молитвы Алэну лешабэах (откроется в новом окне)

© КИФА, 2010-2018

Молитва — одна из основ мира. И в служении Б-гу, и в стремлении к успеху в материальной и духовной жизни все зависит от молитвы. «Что делать человеку, чтобы стать мудрым, богатым, чтобы у него родился сын? — Пусть просит милости у Того, Кому принадлежит все: мудрость, богатство, дети». Так учат мудрецы Талмуда (Нида 70а).

Молитвы имеют определенную структуру и расположены в определенном порядке. Поэтому неотъемлемой частью еврейского дома является Сидур.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сидур — это традиционный еврейский молитвенник. Слово «сидур» означает «порядок», поскольку в молитвеннике все молитвы приводятся в надлежащем и фиксированном порядке. Стандартный Сидур обычно содержит текст трех ежедневных молитв: Шахарит (утренняя молитва), Минха (дневная молитва), Маарив (вечерняя молитва). В Сидуре также приведены молитвы на Субботу, Рош-Ходеш (Новомесячье) и основные молитвы на еврейские праздники Песах, Шавуот, Суккот. Обычно в Сидуре также можно найти основные благословения, молитвы на различные случаи жизни и другую полезную информацию.

Обычно молитвы на Рош а-Шана (Новолетие — еврейский новый год) и Йом-Кипур (День Искупления) печатаются в отдельных книгах, которые носят название «махзор» (цикл). Иногда молитвы трех праздников, в которые совершалось восхождение в Иерусалим, в Храм (Шалош Регалим) — Песах, Шавуот и Суккот — также печатаются в отдельных книгах.

Самый древний из известных нам молитвенников, основа современных Сидуров, — это Сидур Рава Амрама Гаона, главы йешивы Суры (Вавилония, около 1100 лет назад). Именно тогда началась эпоха респонсов (раввинских ответов), когда вопросы из еврейских общин со всего мира стекались в Вавилонию, где в то время находились основные центры Торы. В одном из таких респонсов общине города Барселона (Испания) Рав Амрам Гаон изложил основной порядок молитв на весь год, а также некоторые законы и обычаи, касающиеся молитвы.

С течением времени этот Сидур перекочевал из Испании во Францию и Германию и послужил основой для всех последующих Сидуров, используемых в еврейских общинах. Долгое время Сидур Рава Амрама Гаона оставался в рукописи, впервые был напечатан в 1865 в Варшаве.

Рав Саадия Гаон, глава йешивы Суры, менее чем через 100 лет после выхода в свет Сидура Рава Амрама Гаона выпустил свой молитвенник для еврейских общин в арабских странах, с объяснениями и инструкциями на арабском языке.

Рамбам в своем знаменитом кодексе еврейских законов Йад Хазака также описал порядок молитв на весь год и детально разобрал законы молитвы.

Среди известных молитвенников стоит также упомянуть Махзор Витри, составленный раввином Симхой Витри, учеником великого Раши, в 1208 году. Этот Сидур часто упоминается в галахической литературе.

Первым печатным молитвенником был Сидур Роми (сидур итальянской общины). Он вышел в свет в 1486 году в Италии. Первый Сидур Нусах Ашкеназ был напечатан в Праге в 1513 году. Первый сидур Нусах Сфарад была напечатана в Венеции в 1524 году.

Нусах означает «текст» или «форма» («версия»), иногда это слово также используют в значении «обычай» или «обряд». Хотя в основе своей главные тексты молитв остаются неизменными, существуют определенные различия в нусахах общин. На Сидуре указывается нусах, т.е. — обычаям какой общины соответствует текст молитв в Сидуре. Основными являются Нусах Эдот а-Мизрах для евреев из сефардских общин, Нусах Ашкеназ для евреев из ашкеназских общин, Нусах Сфарад (Полин) для хасидских общин, Нусах Ари (составлен с учетом мнения раби Ицхака Лурии — Аризаля) и т.д.

Следует понимать, что при всех различиях молитвенников основная часть молитв остается неизменной, различия в тексте и строении молитв очень невелики. Существуют также определенные различия в порядке молитв; в некоторых нусахах есть стихотворные гимны (пиютим), которых нет в других.

В Мишлей (1:8) сказано: «…не отказывайся от учения матери твоей», что, согласно Талмуду, означает общий запрет отходить от обычаев отцов. Когда речь идет о тексте и порядке молитв, неизменность важна еще по одной причине, как пишет комментатор ШулханАруха Маген Авраам (Орах Хаим 68) со слов раби Хаима Виталя (в предисловии к его книге «При Эц Хаим»).

Автор говорит, что задал своему учителю, великому каббалисту Ари, вопрос, который интересует многих: откуда взялись различия в текстах молитв, которые были установлены Мужами Великого собрания? Ответ Аризаля был совершенно неожиданным. Не ища причины в обстоятельствах жизни еврейских общин, он раскрыл ученику, что на Небесах есть 12 врат, через которые проходят молитвы. Каждому из 12 колен Израиля предназначены одни врата (в 48-ой главе книги пророка Йехезкеля есть описание Третьего Храма: в нем должно быть 12 ворот).

Почему каждому из колен предназначены свои врата? У каждого колена есть свой неповторимый «корень души», а порядок и текст молитв должен ему соответствовать. Получается, что молитвы колен Израиля отличаются друг от друга, и для каждой молитвы есть свои врата, т.е. свой индивидуальный путь влияния на высшие миры. Попытка провести «чужой» нусах молитвы через свои врата закончится ничем (подобно попытке попасть в свою квартиру, пользуясь ключом от квартиры соседей). «Следовательно, — заключил Ари свое поучение, — каждый должен строго придерживаться обычаев молитвы своих отцов».

Иными словами, невозможно отдать предпочтение какому-либо нусаху. Каждый нусах имеет свои древние источники. Главное — молиться с преданностью, любовью, благоговением. При этом важно, чтобы человек придерживался нусаха своих предков и не изменял его.

В определенных ситуациях, например, когда женщина выходит замуж за человека, который молится по другому нусаху, она обычно меняет свой нусах на нусах мужа. Если бааль-тшува не знает, по какому нусаху молились его предки, он обычно придерживается нусаха того заведения, где воспитывался. Если возникают вопросы, лучше обсудить их со сведущим раввином.

Независимо от нусаха основная структура молитв остается неизменной.

Утренняя молитва Шахарит начинается с Утренних Благословений, продолжается Песукей де-Зимра (специально подобранные главы Тэилим — псалмы — и отрывки из Танаха), затем идет Крият Шма с благословениями, а затем — основная молитва Шмонэ-Эсрэ («Восемнадцать благословений»; ее называют также «Амида» — «стояние», поскольку ее читают стоя). Затем — ряд завершающих молитв, основной из которых является молитва Алейну Лэшабеах («На нас возложено прославлять…») — о том, в чем заключается обязанность еврейского народа в этом мире.

Дневная молитва Минха начинается с главы Тэилим Ашрей («Счастливы пребывающие в доме Твоем…»), затем основная молитва Шмонэ-Эсрэ, завершающие молитвы и Алейну Лэшабеах.

Сидур является одной из Священных книг, поскольку в нем напечатаны Имена Б-га. Поэтому существуют определенные правила обращения с Сидуром:

— Запрещено класть Сидур на пол или на землю. Однако если книги находятся внутри какого-либо другого предмета, например, в коробке, сумке или пакете, то их можно класть на землю.

— Запрещено сидеть на стуле или скамейке, где лежит или стоит Сидур. Однако если скамья разделена на отдельные сиденья, то запрета нет.

— Разрешено класть Сидур на колени, однако запрещено облокачиваться на него, когда он лежит на коленях, если только это не помогает в изучении Торы.

— Запрещено класть Сидур «лицом вниз». Если он открыт, его тоже запрещено так класть, даже если это делают, чтобы не оставлять его открытым.

— Если видят, что Сидур упал на землю, необходимо сразу его поднять. При этом принято целовать книгу.

— Уважительное отношение к Сидуру мы выражаем также, возвращая его на место после окончания молитвы.

Сидур «Врата Молитвы», ашкеназ. Новое издание. Большой формат

Специальный тираж, изданный для организации «Толдот Йешурун», и распространяемый сайтом Толдот.Ру.

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

Оказалось, прапрадедушка молился не по тому нусаху, по которому молюсь я.

С какими торжествами знакомы дети «ортодоксальных» евреев, кроме праздничных дат еврейского календаря?

Как правильно говорить и почему?

Люди забыли, как нужно обращаться к Царю Царей.

В последовательном порядке наших молитв «Шмоне эсре» является четвертой молитвой. Мы имеем: 1) благословения после пробуждения от сна утром («Бирекот а-шахар»); 2) гимны хвалебные («Псукей дезимра»); 3) «Шма Исраэль»; 4) «Шмоне эсре».

Мы можем удостовериться в том, как хорошо расположены наши молитвы.

1) Прежде всего, встав утром после сна, мы выражаем Превечному нашу благодарность за то, что мы за ночь отдохнули; за возвращение нам всех наших чувств и восстановлении сил наших утомленных членов. Мы благодарим Б-га также за великую привилегию быть евреем и служить Ему; за то, что Он дал нам Его Тору и т.д.

2) Мы читаем псалмы, восхваляющие Б-га, описывающие Его величие и мощь как Создателя небес и земли и всех Его творений, восхваляющие Его любвеобильную доброту и милость, которыми Он заботится о всех Своих творениях.

3) Будучи таким образом вдохновленными добротой и любовью Превечного, мы заявляем о единстве Б-га и обязуемся любить Б-га и соблюдать все Его заветы. Это является содержанием молитвы «Шма».

4) После всего этого мы приступаем к главной части утренней молитвы — «Шмоне эсре», в которой мы излагаем перед Б-гом наши просьбы.

Это одна из причин, почему молитвы приравнены к лестнице («Лестница нашего праотца Яакова»), соединяющей землю с небесами. Ибо отдельные разделы нашей молитвы подобны лестничным ступенькам, ведущим одна к другой.

«Шмоне эсре» означает «восемнадцать», потому что вначале в этой молитве было восемнадцать благословений. Сейчас в ней девятнадцать благословений, как мы увидим ниже.

Благословения «Шмоне эсре» столь же древни, как и наш народ, и восходят к эпохе наших праотцов Авраама, Ицхака и Яакова, хотя окончательная их редакция, в том виде, как мы их видим в наших сидурах, относится к более позднему времени, к временам Эзры-писца и Мужам Великого Собрания, живших более 2300 лет тому назад. Это было время вавилонского изгнания. Когда евреи были угнаны из их земли в Вавилонию, многие начали забывать свой святой язык. Именно тогда составили вожди и пророки Израиля того времени — Мужи Великого Собрания (насчитывавшие 120 человек) наши молитвы по определенной системе и на еврейском языке. Таким образом, все евреи во все времена и повсюду смогли читать одни и те же святые молитвы на одном и том же языке, что придавало им чувство единства и силу.

Вавилонское изгнание продолжалось 70 лет, после чего был построен Эзрой и Нехемьей Второй Храм, который просуществовал 420 лет. После разрушения римлянами Второго Храма молитва «Шмоне эсре» была, по-видимому, частично забыта и появилась потом в нескольких вариантах. В то время вновь стало очень важным поддержать в народе идею о молитвах, для чего необходимо было составить надлежащие молитвы на каждый день. Вот тогда и разработал глава еврейского народа раббан Гамлиель Явненский с помощью льновода рабби Шимона форму «Шмоне эсре». Ввиду того, что в то время (и на протяжении веков после этого) евреи терпели от предателей, которые ради денег или власти оставляли свою веру, изменяли своему народу и причиняли евреям беды и несчастья, включили наши мудрецы в «Шмоне эсре» новое благословение, начинающуюся словами: «У клеветников да не будет надежды». Это молитва в защиту от всяких клеветников, доносчиков и предателей. Это благословение является по счету двенадцатой в «Шмоне эсре» и увеличивает общее число всех благословений в ней до девятнадцати. Однако название «Шмоне эсре» (18) так и не изменилось .

Наши мудрецы делят «Шмоне эсре» на три части:

I. Первые три молитвы — приветствия.

II. Следующие 12 (затем 13) молитв содержат наши просьбы.

III. Последние три молитвы — прощание.

Теперь мы вкратце перечислим все эти благословений:

1) В первой благословение мы приветствуем Превечного как нашего Б-га и Б-га наших прародителей. Благословение заканчивается словами «. щит Авраама».

2) Во второй благословение, начинающейся словами «Ты силен вечно Владыка», мы говорим о Превечном как о дарителе жизни, который вернет жизнь умершим. Благословение заканчивается словами «. воскрешающий мертвых».

3) Третье благословение начинается словами «Ты свят» и заканчивается «. Б-же святой».

Очень важно, чтобы эти вводные благословения мы произносили с полным пониманием того, что мы говорим, ибо эти благословения говорят нам о том, почему мы обращаемся к Всемогущему Б-гу с нашими просьбами. Мы являемся к Б-гу не как «чужие», а как дети Авраама, который был первым, признавшим Б-га и с которым Б-г заключил вечный союз.

Затем мы приходим к Б-гу, Который милостив, Который поддерживает падающих, исцеляет больных, властвует над жизнью и смертью.

Б-г свят, и мы, Его дети, тоже святы, и Он желает, чтобы мы молились Ему.

После этого введения мы начинаем излагать наши просьбы:

4) Первая наша просьба — это даровать нам знание и разумение. Благословение заканчивается словами «Благословен. жалующий знание».

5) Затем мы просим укрепить нашу преданность Б-гу и Его заветам и чтобы Он помог нам вернуться к Нему с полным покаянием. Благословение заканчивается «. желающий покаяние».

6) Следующей нашей просьбой является простить нас, то-есть лечить нашу душу, и мы заканчиваем «. милосердный, многопрощающий».

7) В седьмом благословении мы просим, чтобы наш народ избежал дальнейших страданий, и заканчиваем «. Избавитель Израиля».

8) Затем мы просим исцелить всех больных. Благословение заканчивается словами «. исцеляющий больных народа Своего, Израиля».

9) Теперь мы молимся за наши материальные нужды, — чтобы Превечный благословил природу (для зимы мы включаем здесь молитву за росу и дождь). Молитва заканчивается словами «благословляющий годы».

10) Следующая наша просьба касается возвращения наших изгнанников в нашу Святую Землю.

11) Мы молим Б-га возвратить нам наших духовных пастырей, и чтобы Он царствовал над нами с любовью и милосердием.

12) Двенадцатое благословение — это та, которая была добавлена позже; она-то и довела общее число благословений в «Шмоне эсре» до 19, хотя название «Шмоне эсре» (18) осталось по-прежнему. Это молитва за то, чтобы все клеветники нашего народа не преуспевали в их зловредной деятельности и чтобы всем еретикам и всем нашим врагам не удались их попытки вредить нам. Она заканчивается словами «. сокрушающий врагов и смиряющий злоумышленников».

13) Теперь мы молимся за праведных и благочестивых и заканчиваем «. опора и надежда праведных».

14) Следующая молитва касается восстановления Иерусалима.

15) Пятнадцатая благословение — это молитва за приход нашего избавителя, Мошиаха.

16) Заключительной благословение является молитва о том, чтобы Превечный принял и выполнил все наши просьбы. Она заканчивается словами: «Благословен. внемлющий молитвы».

Закончив этим наши просьбы, мы завершаем «Шмоне эсре» последними тремя благословениями, содержащими выражения благодарности. Мы делаем это, сподобившись явившемуся к королю просителю, когда он на прощание оставляет комнату аудиенции:

17) Первая из последних трех благословений — это выражение нашего страстного желания, чтобы «наши глаза узрели, как Ты милостиво возвратишься в Цион».

18) Следующее благословение начинается словами «Благодарим Тебя. ». Мы благодарим Б-га, «твердыню нашей жизни, щита нашего спасения» за нашу жизнь и самое дыхание и за чудеса, которые Превечный творит ради нас каждодневно.

19) Последнее благословение «Шмоне эсре» начинается «Даруй мир. » и заканчивается словами «Благословен. благословляющий народ Свой, Израиль, миром».

«Шмоне эсре» — это больше, чем простое собрание молитв или просьба за нас самих и за наш народ. Эта молитва напоминает нам также и об определенных событиях из нашей истории. Согласно высказываниям наших мудрецов, каждая благословение в «Шмоне эсре» рассказывает о каком-либо чуде, происшедшем в прошлом, что явилось поводом к тому, чтобы ангелы славили за это Б-га:

1) Превечный спас Авраама из пылающей огнем печи, за что ангелы славили Б-га, называя Его «Щитом Авраама».

2) Когда Ицхак был снят невредимым с алтаря, на котором его отец Авраам связал его по повелению Б-га, ангелы славили Б-га, произнеся благословение «Воскрешающий мертвых».

3) Освящение Яаковом имени Б-га в Бейт-Эле после его сна явилось поводом для ангелов славить Б-га благословением «Б-же святой».

4) Когда Йосеф должен был явиться перед Фараоном, ангел, Б-жий научил его семидесяти языкам за одну ночь. Затем ангелы славили Б-га благословением «Жалующий знание».

5) Когда Реувен покаялся после того, как он нанес оскорбление его отцу, ангелы пели «Желающий покаяние».

6) Когда Йеуда признал правдивость укора своей невестки Тамар и Превечный простил ему, ангелы пели благословение «Милосердный, многопрощающий».

7) Исход сыновей Израиля из Египта вдохновил ангелов на гимн «Избавитель Израиля».

8) Когда Авраам выздоровел после обрезания, ангелы пели «Исцеляющий больных народа Своего, Израиля».

9) Когда Ицхак был благословен Превечным и снял урожай сам-сто, ангелы славили Б-га благословение «Благословляющий годы».

10) Когда Яаков соединился со всеми своими сыновьями в Египте, ангелы пели «Собирающий рассеянных народа Своего, Израиля».

11) Когда Израилю были даны законы правосудия через Моше, ангелы пели «Владыка, любящий правду и суд».

12) Смерть египтян в Тростниковом море явилась поводом к благословению «Сокрушающий врагов и смиряющий злоумышленников».

13) Когда исполнилось обещание Превечного и Йосеф оказался у смертного одра его отца, пал на лицо усопшего и плакал над ним, ангелы славили Б-га благословением «Опора и надежда праведных».

14) Постройка Храма королем Шломо вдохновила ангелов на песнь «Строителя Иерусалима».

15) Хвалебная песнь, которую Израиль пел у Тростникового моря, вдохновила ангелов на песнь «Возвращающий рог спасения».

16) Когда Превечный внял молитвам закабаленных сынов Израиля, ангелы пели «Внемлющий молитве».

17) После того, как было построено Святилище и проявила себя Шхина (присутствие Б-жье), ангелы запели «Возвращающий Свою Шхину в Цион».

18) После того, как король Шломо завершил постройку Храма и весь Израиль отмечал это событие песнями и псалмами в великой радости, ангелы присоединились к празднующим благословением «Тебе подобает хвала».

19) Когда сыны Израиля осели, наконец, на своей Святой Земле в мире и покое, ангелы запели «Благословляющий народ Свой, Израиля, миром».

Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом, согласно преданию, все девятнадцать благословений молитвы «Шмоне эсре» уходят своими корнями в весьма далекое прошлое. Мужи Великого Собрания только упорядочили и отредактировали весь текст «Шмоне эсре», который мы читаем трижды в день в наших каждодневных утренних, полуденных и вечерних молитвах.

Молитва утренняя молитва на иврите
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here