Молитва великомученик Георгий Победоносец

Самое детальное описание: молитва великомученик георгий победоносец специально для посетителей нашего ресурса.

Я́ ко пле́нных свободи́тель / и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач, / правосла́вных побо́рниче / победоно́сче великому́чениче Гео́pгие, // моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

П о́двигом до́брым подвиза́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в,/ ве́рою, и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие,/ же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́,/ те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Ин тропарь на освящение церкви великомученика Георгия в Киеве, глас 4:

Д несь блажа́т тя ми́ра концы́, Боже́ственных чуде́с испо́лншеся, и земля́ ра́дуется, напи́вшися кро́ве твоея́. Христоимени́тии же лю́дие гра́да Ки́ева освяще́нием Боже́ственнаго хра́ма твоего́ ра́достию возвесели́шася, страстоте́рпче Гео́ргие, сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, уго́дниче Христо́в. Его́же моли́ с ве́рою и мольбо́ю приходя́щим во святы́й твой храм да́ти очище́ние грехо́в, умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

В озде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, / доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́, / се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, / страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́, // и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

К возбра́нному и ско́рому заступле́нию твоему́ прибе́гше ве́рнии,/ мо́лим изба́витися, страстоте́рпче Христо́в, от собла́зн вра́жиих,/ воспева́ющим тя, и вся́ких бед и озлобле́ний, да зове́м:// ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.

С вяты́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю поклоня́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 4-й:
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.

Величание:
Величаем тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Молитва:
Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и перед иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разрушит силы возстающих враг, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь; и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач,/ правосла́вных побо́рниче,/ победоно́сче великому́чениче Гео́pгие,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пленников освободитель и нищих покровитель, немощных врач, христиан заступник, великомученик победоносец Георгий, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Перевод: Возделанный Богом, ты явился земледельцем благочестия достойнейшим, добродетелей снопы собрав себе; ибо посеяв со слезами, пожинаешь с радостью, сражавшись же до крови – Христа приобрел; и ходатайствами твоими, святой, всем подаешь согрешений прощение.

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, святы́й сла́вный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Молю́ тя, раб твой (имя): моли́ с на́ми Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ (содержание прошения) и многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние. Да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки ве́ков. Ами́нь.

День памяти 23 апреля/6 мая

Жил в Ливанской стране в правление императора Диоклетиана. Будучи воином, не пожелал мучить и гнать христиан и исповедал себя христианином. Принял мучения и смерть ок. 303 г. Многочисленны посмертные чудеса св. Георгия. Самое известное из них — победа над страшным чудовищем-змием, пожиравшим овец и требовавшим от окрестных жителей человеческих жертв. В память этого чуда вмч. Георгия изображают верхом на коне, поражающим копьем змия. Такое его изображение вошло в герб Москвы и далее распространилось на все Московское царство. Святой Георгий Победоносец — небесный покровитель России, очень почитаемый в народе. Известно еще одно его чудо — оживление единственного вола бедного земледельца. За это св. Георгий почитается также как покровитель скотоводства и земледелия.

Святой Георгий жил во времена императора Диоклетиана, был сыном богатых и благочестивых родителей-христиан. Поступив в военную службу, Георгий своею доблестью, умом и красотой скоро сделался любимцем Диоклетиана и заслужил звание тысяченачальника.
Однажды, став свидетелем бесчеловечного судилища над христианами, он раздал свое имение бедным, обличил неправду царя и исповедовал свое христианство.
Приняв жесточайшие страдания и победоносно преодолев их, св. Георгий принял мученическую кончину за Христа в 303 году, в Никомидии.
Житие св. великомученика Георгия стало примером непременной победы Добра над силами тьмы. Георгий Победоносец, поражающий змея, — герб города Москвы и вместе с тем символ побеждающей зло России.

О всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.
Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В жизни любого человека случаются тяжелые минуты. Именно в эти моменты верующие обращаются за поддержкой к Богу. Одним из прославленных великомучеников и защитников является святой Георгий Победоносец — воин, пострадавший за Христа во времена гонений на Церковь императора Диоклетиана.

При жизни он многих людей обратил в христианство, теперь же молитва Георгию Победоносцу о помощи спасает православный люд в тяжелые периоды жизни и поддерживает ежедневно.

Великий Победоносец помогает всем, кто приходит к нему с истинной верой и сердечно просит о помощи. Если человек не знает текста православной молитвы к святому, то не возбраняется обращаться к нему своими словами.

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Великомученик, Чудотворник Георгий, не сдавшийся от убеждений, намерений своих, выстоявший с верой Христианской. Благодарю Высшие силы за то, что имею. Молю, Георгий, об усилении веры в силы свои на производстве. Прошу, смягчи сердца врагов моих, отверни их лики от меня грешного. Надели каждого мудростью, терпением идти своей дорогой. Прошу тебя о помощи в работе, о благополучном решении проблемы моей. На тебя надеюсь и уповаю, Святый Георгий Победоносец.

(Так же молитва читается на победу в спорте).

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Святитель жил во времена правления язычника Диоклетиана. Будучи воином, он во всеуслышание объявил себя христианином, не желая подвергать единоверцев мукам пыток и гонениям.

За свою веру он принял мученическую казнь примерно в 303 году.

Другие православные мученики:

По его смерти совершалось великое множество чудотворений. Самое известное из них — победа над чудовищным змием. В память этого события Победоносца принято изображать на образах сидящим верхом на белоснежном коне и поражающим змея копьем.

Однажды, еще при жизни, святитель силой своей молитвы разрушил идолов, находящихся в храме. Поэтому великомученика считают защитником людей от зла и происков темных диавольских сил. Его святой лик можно встретить в любом православном храме, в часовне любой войсковой части — он есть великий символ защиты, покровительствующий как военнослужащим, так и людям, попавшим в беду.

Важно! Перед образом Георгия Победоносца молят о мире, о защите от нападений врагов, о спасении от тяжких болезней, о даровании долгожданного чада.

Перед тем, как начать моление Победоносцу, следует посетить православный храм, исповедоваться, причаститься и испросить у священника благословение на молитвенный труд. Батюшка может поинтересоваться о том, что сподвигло прихожанина на усиленное моление.

Не стоит скрывать мотивов, не нужно стесняться. Клирик — это «проводник» между человеком и Христом. Получается, что рассказывая о своих проблемах клирику, человек невольно исповедует их Всевышнему.

Другие интересные статьи о православии:

Обычно батюшка благословляет молитвенно потрудиться во Имя Христа на протяжении 40 дней.

Здесь вы можете подать записку на молебен великомученику Георгию Победоносцу.

С каким молитвенными просьбами обращаются к святому Георгию?

Георгий происходил из христианской семьи, и его отец однажды стал мучеником за веру. Мама воспитала мальчика в крепком благочестии, что определило ценностные ориентиры святого во взрослом возрасте. Возмужав, он отправился служить в Римскую армию. За военные подвиги император Диоклетиан принял Георгия в личную гвардию и присвоил звание военачальника.

У святого было все, что считается ценностью по меркам светского общества: слава, красота, высокое положение, богатство и радужные перспективы будущего. Но когда Георгий узнал об указе Диоклетиана о жестоком преследовании христиан по всей империи, то решил, что вера для него выше мирских ценностей. Воин продал имущество, раздал все деньги нуждающимся и пришел лично к императору, чтобы обличить тирана в жестокости и несправедливости.

Диоклетиан уважал Георгия и просил военачальника отказаться от своих убеждений. Но воин был непреклонен. За это его заключили в темницу, заковали в кандалы и положили на грудь тяжелый камень. Молитва святого великомученика Георгия помогла перенести тяжелое мучение. Утром перед императором он вновь исповедовал себя христианином. Мужчину подвергли жестокой казни: его колесовали на станке с острыми кинжалами. Воин потерял много крови, и, казалось, уже умер. Но благодаря молитве святого великомученика Георгия Бог сохранил его жизнь, чтобы открыть глаза на Истину язычникам.

Видя чудесную помощь Господа, римские чиновники Анатолий и Протолеон открыто назвали себя христианами, за что были тут же казнены. Разгневанный Диоклетиан приказал на 3 дня закопать Георгия в яме с известью. Но и это не повредило мученику. Усердная молитва святого Георгия вновь помогла ему преодолеть испытания. На его ноги обули спаги с острыми гвоздями и бегом заставили бежать в темницу, но и это не причинило мученику вреда. Почувствовав Божью поддержку, уверенный в себе воин нашел силы, чтобы шутить перед императором о том, что ему понравились сапоги.

Языческий волхв Афанасий пытался отравить Георгия, но яд не принес вреда святому. Диоклетиан пошел на последнюю хитрость: попросил воина воскресить мертвого, чтобы показать силу Божью. По молитве великомученика Георгия Победоносца к Господу из гроба встал мертвец. И волхв, и многие люди уверовали. Но даже это чудо не открыло глаз Диоклетиану. В ярости он приказал отрубить своему некогда любимому воину голову.

Святой всегда высоко почитался в народе Божьем. Верующие обращали молитвы к великомученику Георгию Победоносцу с просьбами о помощи в делах, вразумлении обидчиков и сохранении защитников Отечества. Святой не раз в истории человечества являлся христианам, оберегая их зла и несправедливости.

Требы совершаются во Владычнем Введенском женском монастыре у иконы с частицей мощей великомученика Георгия.

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.
Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением.
Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.
Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Св. Георгий жил во времена императора Диоклетиана, был сыном богатых и благочестивых родителей-христиан. Поступив в военную службу, Георгий своею доблестью, умом и красотой скоро сделался любимцем Диоклетиана и заслужил звание тысяченачальника.
Однажды, став свидетелем бесчеловечного судилища над христианами, он раздал свое имение бедным, обличил неправду царя и исповедовал свое христианство.
Приняв жесточайшие страдания и победоносно преодолев их, св. Георгий принял мученическую кончину за Христа в 303 году, в Никомидии.
Житие св. великомученика Георгия стало примером непременной победы Добра над силами тьмы. Георгий Победоносец, поражающий змея, — герб города Москвы и вместе с тем символ побеждающей зло России.

Молитва
О всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.
Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святой Георгий — один из великомучеников Православной Церкви. Победоносцем его именовали за мужество, силу и волю в борьбе с вражиим воинством. Прославился святой так же помощью и любовью к людям. Житие святого Георгия Победоносца прославилось многими фактами, а история его посмертного явления человечеству вообще схожа с волшебной сказкой.

Родители святого были верующими и богобоязненными христианами. Отец пострадал за веру и принял мученическую кончину. Его мать, оставшись вдовой, перебралась с малолетним Георгием в Палестину и занялась христианским воспитанием чада.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Георгий вырос храбрым юношей, а поступив на службу в римское войско, его заметил император-язычник Диоклетиан. Он принял воина в состав своей стражи.

Правитель ясно понимал опасность, которую несет Христова вера для цивилизации язычников, поэтому он усилил гонения на христианство. Диоклетиан предоставил военачальникам свободу в отношении расправы над православными. Георгий, узнав о несправедливом решении властителя, раздал беднякам все имущество, доставшееся после смерти родителей, даровал свободу рабам, трудившимся в имении, и предстал пред императором.

Он без страха, мужественно обличил Диоклетиана и его жестокий замысел, а после исповедовал пред ним свою веру во Христа. Властный язычник попытался принудить воина отречься от Спасителя и принести жертву идолам, на что получил решительный отказ православного воина. По приказу Диоклетиана оруженосцы вытолкали Победоносца копьями из помещения и попытались увести его в тюрьму.

Но стальное оружие чудесным образом стало мягким и легко гнулось при соприкосновении с телом святителя.

Поместив православного воина в темницу, его ноги забили в колодки, а грудь придавили большим камнем. На утро непоколебимый воин вновь исповедовал веру Христову. Обозленный Диоклетиан подверг его пыткам. Обнаженного Георгия привязали к колеснице, над которой были устроены доски с железными остриями. Когда колеса вращались, железо резало его тело. Но вместо стонов и ожидаемого отречения от Творца, святой лишь призывал Помощь Господню.

Когда страдалец затих, язычник подумал, что он испустил дух и приказал снять изрезанное растерзанное тело. Но вдруг небо почернело, грянул великий гром и раздался величественный Глас Божий: «Не бойся, воин. Я с тобою». Тут же возникло яркое свечение и рядом с Победоносцем явился белокурый юноша — Ангел Господний. Он наложил на тело Георгия свою руку и тот мгновенно восстал исцеленный.

Императорские воины отвели его в капище, где находился Диоклетиан. Тот не поверил своим глазам — пред ним стоял совершенно здоровый и полный сил человек. Многие язычники, наблюдавшие за чудом, уверовали во Христа. Даже два знатных сановника тотчас прилюдно исповедовали веру Христову, за что их головы отсекли.

Царица Александра тоже попыталась прославить Вседержителя, но императорские слуги быстро увели ее во дворец.

Царь-язычник в попытках сломить непоколебимого Георгия предал его на еще более страшные муки. Мученик был брошен в глубокий ров, а его тело засыпали негашеной известью. Откопали Георгия лишь на третьи сутки. На удивление, его тело не было поврежденным, а сам мужчина находился в радостном и спокойном расположении духа. Диоклетиан не успокоился и приказал обуть мученика в железные сапоги с раскаленными внутри них гвоздями и посадить под арест. Утром воин продемонстрировал здоровые ноги и пошутил, что сапоги ему уж очень понравились. Тогда разъяренный правитель приказал бить святое тело воловьими жилами и смешать его кровь и тело с землей.

Решив, что Георгий пользуется волшебными чарами, правитель вызвал ко двору волхва, дабы лишить бывшего воина волшебства и отравить его. Тот преподнес мученику зелье, но оно не подействовало, и святой вновь прославил Бога.

Монастыри в честь Георгия Победоносца:

Император возжелал узнать о том, что же помогает бывшему воину выживать после страшных мучений? Георгий отвечал, что с Богом возможно все. Тогда язычник пожелал, чтобы мученик при нем воскресил мертвого. Когда Победоносца подвели к гробнице, он стал умолять Отца Небесного, чтобы Тот показал всем присутствующим, что Он есть Бог всего мира. И тут затряслась земля, гроб открылся и покойник ожил. Тут же присутствующие при явлении чуда уверовали в Бога и прославили Его.

Вновь Георгий оказался в темнице. Страждущий люд пытался попасть к арестанту разными способами и получал исцеление от недугов и помощь в прошениях. Среди них был земледелец Гликерий. У него намедни умер вол и мужчина пришел с мольбой воскресить животное. Святой пообещал возвратить скотину к жизни. Вернувшись домой, мужчина обнаружил в стойле ожившего вола и стал прославлять имя Господне по всему городу.

В последнюю ночь своего земного жития Георгий усердно молился. Случилось ему видение, что Сам Господь подошел к Нему и поцеловав, возложил на главу мученический венец. Утром Диоклетиан предложил великомученику стать соправителем и вместе править страной. На что Георгий предложил ему сразу пройти в капище Аполлона.

Победоносец перекрестился и обратился к одному из идолов с вопросом: хотел бы тот принять жертву как Бог? Но сидевший в идоле бес закричал, что Бог есть тот, которого проповедует Георгий, а он — отступник, прельщающий людей. Жрецы набросились на святителя и неистово избили.

Царица Александра, жена Диоклетиана, пробралась сквозь многочисленное сборище язычников, припала к ногам святого и молила Творца о помощи, прославляя Его. Победоносцу и Александре был вынесен смертный приговор кровожадным Диоклетианом. Они вместе последовали к месту расправы, но по пути царица упала без сил. Воин Христов простил всех своих мучителей и положил свою святую главу под острый меч.

Так и кончилась эра язычества.

Житие святого Георгия Победоносца наполнено множеством чудотворений.

Предание гласит, что неподалеку от одного озера в Сирии обитал огромный змей, похожий на дракона. Он пожирал людей и животных, а потом испускал в воздух ядовитое дыхание. Много храбрецов пытались убить чудовище, но ни одна попытка не увенчалась успехом и все люди погибли.

Градоправитель издал приказ, согласно которому ежедневно необходимо было отдавать змею на съедение девушку или юношу. Причем у него самого имелась дочь. Он обещал, что если же жребий выпадет и на нее, то девица разделит участь прочих смертников. Так и случилось. Девушку привели на берег озера и привязали к дереву. Она в исступлении ожидала появления змея и своего смертного часа. Когда чудище вышло из воды и стало приближаться к красавице, вдруг явился светловолосый юноша на белом скакуне. Он вонзил в тело змея острое копье и спас несчастную.

Это и был святой Георгий Победоносец, положивший конец смертям молодых людей в стране.

Жители страны, узнав о произошедшем чуде, уверовали во Христа, на месте битвы воина со змеем забил целебный источник, а позже был возведен храм в честь Победоносца. Этот сюжет и был положен в основу Георгиевского образа.

После захвата арабами Палестины произошло еще одно из чудес. Араб, зашедший в православный храм, увидел молящегося у одной из икон священнослужителя. В попытках показать пренебрежение к святым ликам, араб выстрелил из лука в один из образов. Но стрела не причинила вреда иконе, а вернулась и пронзила руку стрелка. В порыве невыносимой боли араб обратился к клирику, на что тот посоветовал ему повесить над изголовьем своего одра икону Георгия Победоносца и помазывать рану елеем из лампады, которая возжена пред его ликом. По выздоровлении клирик подарил арабу книгу, в которой описывалось житие святого. Святая жизнь православного воина и его мучения произвели величайшее впечатление на араба. Вскоре он принял Святое Крещение, стал проповедником христианства, за что принял мученическую кончину.

1. Святитель, помимо обычного своего имени, известен под именами Георгий Лиддский и Каппадокийский.

2. В день памяти святителя 6 мая православной церковью празднуется память царицы Анны, сердечно принявшей мучения святого, уверовавшей во Христа и погибшей за исповедание православия.

3. Святой великомученик особенно почитается в Грузии. Первый из храмов, возведенных в его честь, был построен в 1 веке.

4. Именем Георгий нарекают большинство грузинских младенцев. Считается, что нареченный именем Георгий человек не познает неудач и по жизни будет победителем.

Все страдания великий православный воин претерпел за веру Христову, которую не предал и не променял на власть и богатство, предложенные ему язычником Диоклетианом. Святой великомученик Христов помогает всем, обратившимся к его предстательству. По искренней и сердечной вере просителя его просьба всегда будет исполнена.

Тропарь, глас 4-й:
Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.

Величание:
Величаем тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Все православные христиане обращаются в молитвах за помощью к Богу и святым заступникам. Великомученик Георгий Победоносец прославлял Христа в период гонения на церковь императора Диоклетиана. За свою жизнь он обратил в христианскую веру множество людей. И сегодня его поддержка помогает спасать православный народ.

Великий святитель жил во времена, когда правили язычники и идолопоклонники. Победоносец был истинным воином и не боялся во всеуслышанье объявлять о своем искреннем веровании в Бога Отца, Сына и Святого Духа. Однажды, будучи в храме, он помолился, и произошло чудо: разрушились идолы. За это его подвергали бесчисленным пыткам и истязаниям.

В 303 году Георгия мученически казнили. После его смерти стали происходить чудо-творения. Наиболее знаменательное – победа над чудищем змием.

В связи с этим на всех иконах Победоносец изображен на белоснежном коне, а в его руках длинное копье, которым он сражает змея.

День памяти празднуется ежегодно 23 ноября (Юрьев день).

Святой Георгий оказывает поддержку и помощь в таких ситуациях:

  • защита деток от всякого скверна;
  • защита во время военных действий, блокады, террора;
  • в делах и судебных тяжбах;
  • в соревнованиях, конкурсах, состязаниях;
  • защита военных и призывников;
  • защита от зависти и ненависти недоброжелателей;
  • в торговле, работе, ведении бизнеса.

Святой образ можно отыскать в любой православной церкви. В воинских гарнизонах Победоносец является символом защиты. Святой Великомученик покровительствует всем, несущим воинскую службу, защищает людей, оказавшихся в беде.

Как лучше молиться Георгию Победоносцу? Священники рекомендуют три наиболее сильные молитвы:

  1. О помощи и защите. К Великому Георгию обращаются в молитве с непростыми житейскими ситуациями, проблемами. Святой защищает от злых и завистливых людей, хранит от недоброго слова. Посылает в голову добрые мысли и правильные поступки. С помощью молитвы можно избежать непредвиденных неблагоприятных ситуаций. Читают матери, чьи сыновья призваны на службу в армию для защиты.
  2. О помощи в работе. Незаменима помощь Великомученика и в трудовой деятельности. Когда нужно принять непростое решение, провести сложные переговоры, участвовать в серьезных консилиумах, обращаются к Георгию. С его помощью на сердце приходит мудрость и умиротворенность. Человек может принять правильное решение.
  3. На победу от врагов. Молитва неоднократно доказала свою огромную чудотворную силу во время различных войн. Люди, которые с ней обращались к Победоносцу, побеждали врагов, смогли выстоять и живыми вернуться из зоны боевых действий.

Если вам сложно запомнить слова молитвы, можно произносить слова, которые лежат на сердце. Для усиления силы священный текст читают на протяжении 40 дней. Для этого становятся перед образом, зажигают свечу. Молитву произносят искренне, от всего сердца. В таком случае вероятность того, что святой Георгий вас услышит и ответит, значительно повышается.

Георгий Победоносец слышит и помогает каждому, кто приходит к нему с чистым и искренним сердцем. Мольба к нему избавляет от страданий всех слабых и невинных.

В видео озвучивается текст молитвы о помощи и защите.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here