Молитвы от болезней на русском языке

Самое детальное описание: молитвы от болезней на русском языке специально для посетителей нашего ресурса.

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Эта одна из самых сильных молитв Богородице, она читается для исцеления от сложных болезней (при раке и прочих). Лучше читать ее перед иконой «Скоропослушница».

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва почитаемому христианскому святому, которого Бог наделил даром исцелять больных людей, считается одной из самых сильнейших. Узнайте, как молится Пантелеймону Целителю о здравии, собственном и своих близких.

Родившийся в 3 веке, будущий святой имел родителей разной веры. Отец его был язычником, а мать христианкой. Она всегда воспитывала его по законам истинной веры, но рано оставила этот свет, и юноше пришлось уверовать в идолопоклонство.

Он явился на обучение врачебному искусству, где проявил свои способности и был призван ко двору римского императора Максимиана. Но однажды он увидел, как пресвитер Ермолай воскресил отравленного мальчика с помощью молитвы к Иисусу Христу. С этого момента он принял христианство и стал врачом.

Пантелеймон безвозмездно помогал каждому, кто нуждался, и не просил за это никаких денег. Тем самым он разгневал многих римских целителей, которые стали терять доход, и был вызван на суд к императору. Тогда целитель предложил устроить состязание: пригласить больного человека и отдать его на лечение к языческим жрецам. А затем он сам попробует избавить человека от недуга. Тот, кто сможет помочь страдающему, и станет носителем истинной веры.

Человек избавился от болезни только благодаря силам Пантелеймона, чем он вызвал сильный гнев правителя. Целитель подвергся страшным мукам, но благодаря молитвам ничего не могло погубить святого. Он с достоинством пережил все страдания, а когда по приказу императора его бросили к диким зверям, те не смели дотронуться до христианина, а смирно улеглись у ног врача. Во время молитвы голос призвал Пантелеймона на Небеса, и только после этого палач смог отсечь голову святому христианину.

Целитель Пантелеймон является покровителем всех страдающих и терпящих муки болезни. Люди молятся ему перед серьезной операцией, просят об исцелении, о православном чуде и помощи при самых страшных заболеваниях. При этом он способен защитить каждого человека и отвести все недуги в сторону. Образ святого принято располагать у кровати болеющего.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь

Этот священный текст является сильным источником жизненных сил и крепкого здоровья. Она помогает защитить себя от хвори и избавить близких от проблем со здоровьем.

Воспользуйтесь силой слова, обращенного к Небесам, и попросите покровительства удивительного Великомученика Пантелеймона. Вы обретете крепкое здоровье и поможете в этом самым дорогим людям. Небесный врачеватель слышит просьбу каждого верующего и нуждающегося. Берегите себя и своих близких и не забывайте нажимать на кнопки и

Болезнь — это всегда большое горе. Недуги сильно влияют на жизнь и портят планы на будущее. Узнайте, какие молитвы нужно читать для собственного исцеления, а также для помощи близким и дорогим людям, если здоровье их подвело.

Если вас застала сильная хворь, и вы даже не имеете возможности посетить храм, попросите ваших близких поставить свечку за ваше здравие. А сами помолитесь, оставшись дома. Принесите к кровати иконы — обязательно должны быть образа Христа и Богоматери — и прочтите искреннюю молитву о собственном здоровье:

Отец Небесный!
Прости меня за все прегрешения, вольно и невольно творимые по сознанию и неосознанию, совершённые в этой и других жизнях — активностях.
Прободи сердце моё любовью ко Христу и каждому творению в мире, Тобой созданному, и уязви покаянием до последних дней.
Не оставь, не отвергни, не гнушайся меня, но прости, прости, Отце, благослови, очисти, исцели и освободи во Славу Твою Вечную и из любви ко мне, недостойному.
Аминь.

Молитва болящего всегда будет услышана на Небесах, если вы обращаетесь к ним, не затевая греха и помышляя только о благих делах. Прося силы и здоровья у святых образов, помните, что общаться за помощью можно несколько раз в течение дня. Каждое испытание Господь посылает нам для того, чтобы мы задумались о собственных деяниях, поэтому в молитвах прежде всего просите простить вас за совершенные когда-либо дурные действия.

Если дорогой вам человек серьезно заболел, прежде всего сходите в церковь и попросите о здравии пред образом Царицы Небесной или Святого, которого Господь наделил даром исцеления. Затем приобретите для дома иконку Пантелеймона Целителя, которую нужно поставить рядом с больным. Сами же, стоя на коленях перед домашними иконами, регулярно читайте текст молитвы:

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Аминь.

Искренние просьбы о других людях всегда исполняются Господом раньше всего. Помогите дорогому человеку с помощью сильнейшей молитвы об исцелении к Всевышнему и всем Святым. Особенно проникновенной считается родительская молитва, ведь каждый родитель готов отдать собственную жизнь за дорогое дитя.

Иногда от недуга можно избавиться только благодаря крепкой вере и искренней молитве. Помогите себе и своим близким сильным молитвенным обращением о здравии и исцелении. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Многие люди читают молитвы о здравии больных близких, родных, детей, ради исцеления определенных недугов. Молитвы можно слушать в божьем храме, читать дома или же проговаривать самим. Подобные молитвы могут применяться для исцеления после операций, например, или же как прошение о сильном здоровье младенцев, внуков, сыновей, родителей в дальнейшем. Ниже рассмотрим молитвы, которые помогут позаботиться о здоровье родственников и близких, а также предостеречь от болезней.

Многие молитвы о здравии направлены к целителю Пантелеймону, поскольку он считается одним из самых сильный чудотворцев и врачевателей. Однажды на улице он увидел мертвого ребенка, которого укусила ехидна. Недолго думая целитель начал молиться Богу, чтобы ребенок ожил, а ехидна забрала недуг себе. Так и случилось, с тех пор, многие люди обращались к нему за помощью, а он стал последователем Христа.

Одна из молитв, которую вы можете использовать, является молитва Пателеймону Целителю.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Эту сильную молитву можно применять, как к больным младенцам, так и к взрослым сынам, дочерям, к любимым мужьям/женам, родителям и другим близким родственникам.

Есть еще одна молитва Пантелеймону о здравии болящего:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Матрона Московская является святой слепой Русской церкви. Согласно истории, у же в возрасте восьми лет, девочка могла
исцелять тяжело больных людей, и она постоянно молилась богу. Так же она предсказывала будущее. Матрона постоянно принимала людей и исцеляла их в дневное время, а ночью молилась. Она была образцом веры для всех монахинь.

Одной из самых сильных молитв за здравие больного человека является молитва матроне. Ей молятся родители за детей, мамы за целые семьи, любой человек может скрестить пальцы в мольбе за самых ближних: сестер, братьев, племянников, друзей и даже помолится в защите от врагов. Матронушка всем поможет, особенно, если поставить перед ее иконой свечку; очень важно побывать перед ее иконой и помолиться в ее присутствии.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Здоровье у каждого человека разное. Есть богатыри, которые никогда в своей жизни не болели. А есть люди, которые уже не помнят тех моментов, когда все было хорошо. У каждого разная судьба. Но зачастую очень много людей прибегает к молитвенным обращениям лишь тогда, когда уже наступило жизненное несчастье и уже ничего не помогает.

Так часто случается, когда в доме появляется страшный недуг. Страх за будущее, за свою семью, за близких заставляет человека посетить церковь и обратиться к исцеляющим молитвам.

Многие люди, особенно неверующие, полагают, что единожды прочитав обращение к Богу, они сразу исцелятся от всех болезней, их беды уйдут и все будет хорошо. Но этого не будет. Истинная вера подкрепляется временем. Нужно ежедневно молиться, регулярно посещать церковь, благодарить Бога за радости, которые происходят в вашей жизни.

Если больной не поменяет в своей жизни отношение к Богу, то ни одна молитва (любой религии) не поможет ему. К тому же мало только стремится узнать Господа, мало знать суть заповедей. Каждому человеку нужно еще верить, каяться в совершенных грехах и просить прощения у всех.

Помните, что молитва это не волшебная таблетка или магическое заклинание, которое помогает вмиг. Православная исцеляющая молитва поможет лишь в том случае, если человек полностью очистится от всего дурного и плохого, вложит сердце в слова молитвословия и покается в грехах.

Возможно ли исцелиться святой молитвой. Исцеление молитвенным обращением возможно и реально. Если вас или ваших близких поразила болезнь, вам необходимо постоянно читать молитвенное прошение к Святым или Богу. Когда человек постоянно обращается к Небесным силам, его слышат первым всегда. Так можно изменить состояние своего тела и души.

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

Помните, что при болезни, каждый человек должен вкладывать всю душу и веру, говорить от чистого сердца. Избавьте душу от грехов, очистите мысли от всего плохого, что вас окружает, причаститесь к церкви и Господь поможет вам.

Сегодня существует огромное количество разнообразных икон, которые прославились своей чудотворной силой. Самые популярные из них:

  • Все иконы Пресвятой Богородицы (Нечаянная Радость, Скоропослушница, Утоли мои печали, Споручница грешных, Милующая, Умягчение злых сердец и т.д.);
  • Икона святого Пантелеймона;
  • Икона “Умиление Серафима Саровского”;
  • Икона Матроны Московской;
  • Икона Святому Луке.

На сегодняшний день даже врачи могут подтвердить чудодейственную силу православной веры в Бога. Она поставила на ноги не одного больного. По мнению многих медиков, искреннее молитвословие способствует легкому и стремительному выздоровлению, поднятию морального духа больного.

Читайте молитвы не только в церкви, но и дома, на работе, в голос и про себя. Молитесь о себе и о родных людях.

Самая популярная исцеляющая молитва Пантелеймону звучит так:

Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностию и расслаблением — исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам — исцели ны.

Болим, о святый Пантелеймоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях — исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством — исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве — исцели ны.

Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием — исцели ны. Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью — исцели ны, о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов — исцели ны.

Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни — исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских — исцели ны.

Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия — исцели ны, о милостиве!

От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие — исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами. Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь

Молитвы, обращенные к Богу и святым, помогут вам исцелить свою душу и тело от различных недугов, восстановить прежние силы, смягчить тяжелое состояние любимого человека, ребенка, родителей.

Побороть терзающие болезни, которые не дают покоя вам и вашим близким, можно с Божьей помощью. Подобные молитвы способны исцелить, восстановить силы, содействовать скорейшему выздоровлению и защитить от недомоганий. Многие люди пренебрегают пользой молитв, а ведь они являются откровенным разговором с нашим Создателем. Зная все наши тайны, слабости и проблемы, Всевышний поддержит и убережет от всего зла, творящегося в мире. Насколько сильна ваша вера, настолько могущественнее будет содействие Господа в вашей жизни.

Молитвенные слова о здоровье человека обладают мощной силой. Их можно произносить как дома, так и в церкви. Однако чтобы ваши просьбы были услышаны, их необходимо читать правильно. Помолиться об исцелении от недугов можно и за близкого человека (супруга, родственника, ребенка, родителя). Главное, чтобы нуждающийся в помощи был крещеным. Священный текст:

«Боже, Создатель всего живого, умоляю, сжалься над рабом Твоим (имя больного) и одари выздоровлением тело его. Только Твоя помощь исцелит его, только сила Твоя способна творить чудеса, только Ты можешь подарить спасение и избавить от страданий. Сделай так, о Милостивый, чтобы боль отступила и никогда не возвращалась, чтобы душа ощутила силу божественную, а тело избавилось от недуга. Силы Твои омоют раны немощного, которые мгновенно заживут. Милость Твоя, Господи, укрепит веру и избавит от болезни (имя больного). Во веки веков. Аминь».

Последователь Христа Пантелеймон считается самым сильным целителем и заступником всех нуждающихся. Еще при жизни его дар врачевания спас многих людей от ужасной участи. Сейчас мы имеем возможность попросить помазанника Божьего заступиться за нас, наших родных, близких и любимых людей. Молитва святому Целителю:

«Святой великомученик Пантелеймон, награжденный за свою праведную жизнь силой Божьей, внемли молитвам нашим. Услышь о нашей боли и попроси за нас, грешных, у Господа милости. Исцели наши болезни, душевные и телесные, преклоняемся перед Тобой и молим о помощи. Все наши недуги от грехопадения нашего, так избавь, Святой Пантелеймон, от участи такой и направь нас по пути светлой и праведной жизни. Обладая благодатью Бога, Ты, милостивый целитель, способен поставить на ноги (имя больного) и прогнать недуг и заразу всякую прочь от раба Божьего. Прославляем жизнь Твою, и дела Твои, и помощь Твою. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Матрона Московская с детских лет исцеляла тяжелобольных и немощных людей. Возле ее дверей всегда толпились страждущие: кто-то приходил за советом, некоторые нуждались в помощи, другие выражали благодарность. Перед своей смертью великомученица сказала, что каждый, кто расскажет ей о своих проблемах в молитве, получит милость Божью. Сначала расскажите Матронушке все, что гнетет и волнует вас, какая хворь поселилась внутри, а уже после прочитайте священный текст:

Видео (кликните для воспроизведения).

«Блаженная Матрона, в тяжелое время обращаюсь за помощью к Тебе. Прости мне все мои искушения и слабости, отведи от меня недомогания и болезни. Помоги мне быстрее прогнать заразу и укрепи в сердце моем веру в Господа нашего. Попроси благоволения Божьего, не наказывай тело мое и душу мою страданиями. Уповаю и молю о помощи Твоей. Аминь».

Святая Матерь Спасителя нашего способна защитить от болезней как вас, так и вашего ребенка. На ее помощь уповают тысячи женщин, когда речь заходит о здоровье чада. Сила данной молитвы способна укрепить организм, помочь ему справиться с настигшим несчастьем. Перед прочтением стоит прославить заслуги Пресвятой Богородицы и произнести священные слова «Богородице Дево, радуйся!». А уже после читать данный текст, желательно перед иконой или в церкви:

«Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощи моему чаду. Избавь его от болезни и залечи недуги все своей силой. Пусть он будет под покровом Твоим денно и нощно в послушание Тебе и родителям своим. Вручаю ребенка своего и жизнь его в руки Твои, о Владычица. Аминь».

При жизни святой помогал людям своей чудотворной силой избавляться от болезней. Молитвы, обращенные к нему, издавна оберегали каждого, кого захватил тяжелый недуг. Справиться с болезнью, укрепить свои силы и защитить себя от дурного влияния помогут молельные слова, которые следует произносить перед иконой Николая Чудотворца вполголоса, желательно три раза:

«О Святой Николай, угодник Божий, заступник грешных и помощник обездоленных. Умоляю, приди на зов мой и попроси у Господа помощи в жизни моей, избавь меня от грехов и дурного влияния. Мои согрешения были не со зла, а по неосторожности. Прости мне их и не наказывай болезнью, которая изъела душу и тело мое. Помоги, Чудотворец Николай, обрести здоровье крепкое и избавь меня от мучений. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Чтобы добиться желаемого в жизни, в первую очередь нам необходимо здоровье. Однако различные стрессы, неприятности, переживания способны подкосить наше самочувствие. Справиться с охватившей болезнью вам помогут сильные молитвы к Богу и его угодникам. А советы Ванги помогут обрести долголетие и укрепить ваш организм. Будьте счастливы, и не забывайте нажимать на кнопки и

Искренняя молитва о здравии и об исцелении больного человека обладает исключительной силой. Произносить православные молитвы за больных разрешается как в храме, так и в домашних условиях.

Молиться можно не только за себя и близких, но и за любого другого человека, главное, чтобы этот человек был крещенным в церкви.

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго;

отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага,

чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

О Господи, Создатель наш, помощи Твоей прошу, даруй полное выздоровление Божьей рабе (имя), омой кровушку ее лучами своими.

Лишь с твоей помощью придет исцеление к ней да благослови дороги все ее к долгожданному спасению, исцелению, выздоровлению.

Подари ее телу здравие, ее душе – легкость благословенную, ее сердцу – божественный Твой бальзам.

Боль навсегда отступит и силы к ней вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя.

Твои лучи с голубых Небес дойдут к ней, дадут ей защиту крепкую, благословят на избавления от болезней ее, укрепят веру ее.

Да услышит эти слова мои Господь.

Пресвятой Богородице — святой женщине, родившей Иисуса Христа, молятся о здравии и благополучии:

Пресвятая Богородица, Матерь Божья, сына родившая для нас — Отца единого.

Ты покровительница всех страждущих, сирых, убогих к тебе обращающихся. По милости своей, услышь меня раба Божьего (имя).

Слово молвлю за болеющего раба Божьего (имя), покрой его своим покровом надежным, словом крепким.

Даруй ему надежду на скорое выздоровление, за покаянием сразу наступившим.

Благодарю тебя, Матерь Божья. На тебя единую уповаю.
Аминь.

Молиться Пресвятой Богородице о выздоровлении и скорейшем восстановлении после болезни можно перед иконой «Целительница».

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ Целительнице. Подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением,

яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши,

обидимыя от обид избавлявши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице,

и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.

О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему,

и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков.

О выздоровлении молятся перед Иконой Божьей Матери «Целительница»

Очень сильной молитвой, которая поможет позаботиться о здоровье родственников и близких, а также предостеречь от болезней, считается молитва Святому Николаю Чудотворцу:

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии,

умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;

и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа,

и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

Многие молитвы о здравии направлены к целителю Пантелеймону, поскольку он считается одним из самых сильный чудотворцев и врачевателей.

Эту сильную молитву Святому Пантелеймону можно применять:

  • к болящим младенцам,
  • к больным взрослым детям,
  • к любимым мужьям (женам),
  • к родителям и другим близким родственникам.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне!

Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга.

Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением.
Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя;

Да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего.

Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей.
Аминь.

Еще одна сильная молитва Святому Пантелеймону о здравии болящего:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих,

ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных,

к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения:

к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь;

даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей,

прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче!

Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси.

Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы.

Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси,

царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси.

Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия.

Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси.

Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам,

кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане!

Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте.

Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите.

Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают.

На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте:

такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите,

да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати.

Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите,

во благочестии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Святии славнии Кире и Иоанне, безсребреницы, мученицы и чудотворцы, милосердием своим, яко стеною необоримою, нас оградите от всех бед и от врагов видимых и невидимых сохраните непрестанною вашею молитвою ко Господу.

От Божественныя благодати дар чудес приемше, святии, чудодействуйте непрестанно, вся наша страсти рукодейством секуще невидимым, Кире Богомудре со Иоанном славным: вы бо Божественнии врачеве есте.

О, святые чудотворцы и врачи безмездные Кире и Иоанне, прибегаем к вам, от болезней наших страдая люто.

Во дни жизни вашея проповедовали вы, яко недуг души тяжелее всех недугов тела и, егда душа грехами болезнует, часто и тело в болезнь впадает.

Знаем мы, что болезнями от грехов очищаемся, умолите же, святые чудотворцы, Господа, да дарует Он прощение согрешений нам, слабым и беспомощным, в болезнях изможденным, да не погибнем, впавши в уныние.

Ускорите на помощь нам и исцелите болезни наши, и мы в здравии, покаянии дни наши проведя, в мире окончим жизнь нашу и в день Судный с чистым сердцем предстанем пред очами Судии вселенной, Сердцеведца Бога.

Егоже поем и славим во веки веков.

Одной из самых сильных молитв за здравие больного человека является молитва Святой Матроне. Ей молятся родители — за детей, мамы — за целые семьи. В принципе, любой человек может поставить свечу в церкви и помолиться Святой Матронушке за своих сестер, братьев, племянников, друзей и даже в защите от врагов.

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя,

избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость,

прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Это очень сильная молитва о здравии детей, особенно если вы духовно настроились и очистились:

Блаженная Старица Матрона, в скорбный час обращаюсь к тебе. Прости мне все греховные слабости и отринь все бесовские гадости.

Помоги моему чаду побыстрей исцелиться и верой в Бога напиться. Не наказывай ребенка болью, хворью и телесными недугами.

Не терзай его душу страданием.

Уповаю на помощь твою и опять о здоровье молю.

Преподобной Матроне Московской молятся также о здравии и исцелении болящего супруга:

Блаженная Старица, Матрона Московская, о бращаюсь к тебе за мужа своего. Помоги ему справиться с жизненными трудностями и защити его от греховных ошибок. Ниспошли супругу крепкое здравии и укрепи наш брак на долгие годы. Прости нам греховную гадость и плотскую слабость. Да будет воля твоя. Аминь! Аминь! Аминь!

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех,

яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим.

Видео (кликните для воспроизведения).

Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы от болезней на русском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here