Утренняя молитва татар

Самое детальное описание: утренняя молитва татар специально для посетителей нашего ресурса.

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Молитва мытаря

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Молитва предначинательная

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Молитва Господня

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

Символ веры

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Тропарь Кресту

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Молитва о живых

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Окончание молитв:

Достойно есть…

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

Национальностей ведь много
На Планете!

Мы можем ведь молиться Богу,
Мы можем молиться и Аллаху!

Вот Крым присоединён опять
К России.

Татары крымские ведь тоже
Там живут!

Хотелось мне бы рассказать,
Какой Иконе молятся татары.

Ведь видим часто мы, на улице
Стоят они преклонённые пред
Небом.

Но, это просто видимость,
Что рядом никакой Иконы нет.

Икона Божьей матери всегда
Находится ведь рядом!

И это говорит о том, что Бог
Господь и он Един!

Для мусульманского народа, я их
Молитвы я тоже подскажу!

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ПОСТИГЛИ БЕСПОКОЙСТВО И ГРУСТЬ

Аллаахумма иннии ‘абдукя ибну ‘абдикя ибну эматикь. Наасыятии би ядикя маадын фийя хукмукя ‘адлюн фийя кадооукь. Ас’алюкя би кулли исмин хува лякь, саммяйтэ бихи нафсякь, ав анзальтаху фии китаабикь, ав ‘аллямтаху ахадэн мин халькыкь, ав иста’сартэ бихи фии ‘ильмиль-гайби ‘индэкь, эн тад-ж’аляль-кур’ана раби’а кальби, ва нуура садри, ва джалаа’э хузни, ва захааба хамми

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана ‘абдукь, ва ана ‘аляя ‘ахдикя ва ва’дикя мастато’ту, а’уузу бикя мин шарри маа сона’ту, абуу’у лякя би ни’матикя ‘аляйя ва абуу’улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.

МОЛИТВА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ КОТОРОЙ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО

Хасбия ллааху ляя иляяхя илляя ху, ‘аляйхи таваккялту ва хува раббуль ‘аршиль-’азыим.

Перевод:
«Мне достаточно Всевышнего. Нет бога, кроме Него. На Него я положился, и Он — Господь великого Трона » (Св. Коран, 9:129).

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сообщил: «Кто произнесет эту [молитву] семь раз утром и семь раз вечером, тому Всевышнего будет достаточно для разрешения любой проблемы» (св. х.Абу Дауда).

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПЕРЕД СНОМ

Сначала читаются три нижеследующие суры Священного Корана:
Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль хувал-лааху ахад. Аллаахус-сомад. Лям ялид ва лям юуляд. Ва лям якул-ляху кууван ахад (Св. Коран, 112).

Перевод:
«Скажи: «Он, Аллах, Един. Аллах Вечен [только Он- Тот, в Котором все до бесконечности будут нуждаться]. Не родил и не был рожден. И никто не может равняться с Ним «.
Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббиль-фаляк. Мин шарри маа халяк. Ва мин шарри гааси-кын изээ вакаб. Ва мин шарри ннаффаасаати филь- ‘укад. Ва мин шарри хааси-дин изээ хасад (Св. Коран, 113).
Перевод:
«Скажи: «Ищу у Господа рассвета спасения от зла, исходящего от сотворенного Им, и от зла спустившегося мрака. От зла колдующих и зла завистника, когда в нем зреет зависть».

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббин-наас Мааликин-наас. Иляяхин-наас. Мин шарриль-васваасиль-ханнаас. Аллязии ювасвису фии судуурин-наас. Миналь-джиннати ван-наас (Св. Коран, 114).
Перевод:
«Скажи: «Ищу спасения у Господа людей, Властителя людей, Бога людей. [Ищу спасения у Него] от зла нашептывающего Сатаны, который отступает [при упоминании Господа]. [Сатаны] который вводит смуту в сердца людей. От [зла представителей Сатаны из числа] джиннов и людей «.
Прочитав упомянутые три суры, надо подуть в ладони и обтереть ими все свое тело, начиная с лица и головы (повторить все это 3 раза). Как сказано в одном из хадисов пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), человек, проговоривший и сделавший упомянутое, будет сохранен от всего дурного до самого утра.

Также полезно читать перед сном аят «аль-Курси» и последние два аята суры «аль-Бакара»:
Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аллаахуляя иляяхэ илляя хуваль-хай-юль-кайюум, ляя та’хузуху синатув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфахум ва ляя юхиитуунэ би шэйим-мин ‘ильмихи илляя би маа шаа’а, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя я’уудуху хифзуху-маа вахуваль-’алийюль-’азыим (Св. Коран, 2:255).

Перевод:
«Аллах (Господь)… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут пи сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ?! Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть и частицы из Его знания, кроме как по Его воле. Небеса и Землю объемлет Его престол, и не утруждает Его забота о них [обо всем том, что находится в нашей Вселенной и дальше]. Он — Всевышний [во всех смыслах выше всего и вся], Великий [величиеЕго не имеет границ]!».
Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аамана ррасуулю бимаа унзиля иляйхи мир-раббихи валь му’минуун. Куллюн аамана бил-ляяхи ва маляяи кятихи ва кутубихи ва русулихь. Ляя нуфаррику байна ахадим-мир-русулих. Ва каалюю сами’наа ва ато’наа гуфраанакя раббанаа ва иляйкяль-масыыр. Ляя юкяллифул-лааху нафсан илляя вус’ахээ. Ляхяя маа кясэбэт ва ‘аляйхээ ма-ктэсэбэт. Раббанаа ляя ту’аа-хызнаа ин насиинаа ав ахто’наа. Раббанаа ва ляя тахмиль ‘аляйнаа исрон кямаа хамальтаху ‘алял-лязийнэ мин каблинаа. Раббанаа ва ляя тухаммильнаа маа ляя тоокатэ лянаа бихь. Ва’фу ‘аннаа вагфирлянаа вархамна, антэ мавляянаа фансур-наа ‘аляль-кавмиль-кяяфириин (Св. Коран, 2:285,286).

Перевод:
«Уверовал Пророк [Мухаммад] в [истинность и правдивость того] что было ниспослано ему от Господа, и верующие [также уверовали]. Все [кто способен был уверовать] уверовали в Бога [Единственного Творца], в Его ангелов, Его Писания и посланников Божьих. Мы не разделяем меж посланниками.

И сказали они (верующие): «Мы услышали [Божественные назидания, переданные через Пророка] и покорились. Прошу Тебя простить наши прегрешения, о Господи, ведь к Тебе возвращение «. Не возлагает Аллах на душу то, что больше ее сил (возможностей). В ее пользу то, что она совершила [хорошее], и против нее то, что она совершила [плохое]. О Господи! Не наказывай за забытое или совершенное по ошибке. Не возлагай на нас бремя (тяжесть),подобно тому, как Ты возложил его на тех, кто был до нас. Не вменяй нам в обязанность то, что мы не в состоянии сделать. Прости нам [грехи наши и ошибки], прости нам [то, что между нами и другими людьми, не раскрывай им наши недочеты и промахи] и помилуй нас. Ты

наш Покровитель, помоги же нам [в противостоянии] с людьми, отрицающими Тебя [с теми, кто забыл, о вереи выступает за разрушение морали, нравственности]«.

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ МАЛОГО (ВУДУ) И БОЛЬШОГО (ГУСЛЬ) ОМОВЕНИЯ

Ашхаду алляя иляяха иллял-лаахь, вахдаху ляя шариикя ляхь, ва ашхаду анна мухаммадан ‘абдуху ва расуулюхь.
Перевод:
«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Единого Господа, у Которого нет, сотоварища. Также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник «.
Аллаахумма-дж’альнии минат-тавваабин, ва-дж’альнии миналь-мутатоххи-риин.

Перевод:
«О Всевышний, сделай меня из числа людей кающихся и очищающихся «.

Субхаанакял-лаахумма ва би хамдикь, ашхаду алляя иляяха илляя ант, астагфирукя ва атуубу иляйкь. Перевод:

«О Господь, Ты далек от всех недостатков! Хвала Тебе! Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Прошу Тебя о прощении и каюсь пред Тобою «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПРИ РАЗГОВЕНИИ (ИФТАР) ВО ВРЕМЯ ПОСТА (УРАЗЫ)

Аллаахумма лякя сумту ва ‘аляя ризкыкя афтарту ва ‘аляйкя таваккяльту ва бикя аамант. Зэхэбэ ззомэу вабтэллятиль-’урууку ва сэбэталь-аджру ин шээал-лаахута’аля. Йя ваасиаль-фадли-гфир лии. Альхамду лил-ляяхил-лязии э’аана-нии фа сумту ва разакании фа афтарт.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ В СЛУЧАЕ ПОСТИГШЕЙ БЕДЫ ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ

Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи’уун, аллаахумма ‘индакя ахтасибу мусыыбатии фа’джурнии фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ.

ПОМИНАНИЕ ГОСПОДА В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НЕДРУГОВ И ВРАГОВ

Аллаахумма иннаа надж’алюкя фии нухуурихим, ва на’уузу бикя мин шуруурихим.
Перевод:
» О Аллах, их глотки и языки мы отдаем Тебе на суд. И прибегаем к Тебе, удаляясь от их зла «.

Хасбунал-лааху ва ни’маль вакииль.

«Достаточно нам Господа, и Он — наилучший Покровитель «.

«Ляя иляяхэ илляя антэ субхаанакя иннии кунту миназ-зоолимийн.
Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум, ляя та’хузуху сина-тув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфа-хум ва ляя юхиитууна би шейим-мин ‘ильмихи илляя би маа шааэ, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя яудуху хифзухумаа ва хуваль-’алий-юль-’азыим.

Кулил-ляяхумма мааликяль-мульки ту’тиль-мулькя мэн ташаа’у ва танзи-’уль-мулькя мим-мэн ташаа’, ва ту’иззу мэн ташаа’у ва тузиллю мэн ташаа’, биядикяль-хайр, иннакя ‘аляя кулли шейин кадиир.

Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, ‘аалимуль-гайби ваш-шахээдэ, ху-вар-рахмаану ррахиим. Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, аль-маликуль-куддуус, ас-саляямуль-му’мин, аль-мухайминуль-’азииз, аль-джаббааруль-му-такяббир, субхаанал-лаахи ‘аммаа юшрикуун. Хувал-лаахуль-хааликуль-баариуль-мусаввир, ляхуль-асмаауль-хуснаа, юсаббиху ляху маа фис-самааваати валь-ард, ва хуваль-’азиизуль-хакиим.
Алиф ляям миим. Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум. Ва иля-яхукум иляяхун ваахид, ляя иляяхэ илляя хувар-рахмаанур-рахиим. Аллааху ляя иляяхэ илляя ху, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.

Ас’элюкя йя аллаах, йя хува йя рахмаану йя рахиим, йя хайю йя кайюум, йя заль-джаляяли валь-икраам.
Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнии ашхаду аннэкя антэл-лаах, ляя иляяхэ илляя ант, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.
Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард. Йя заль-джаляяли валь-икраам, йя хайю йя кайюум.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, вахдэкя ляя шариикя лякь, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард, зуль-джаляяли валь-икраам. Йя ханнаану йя маннаан, йя бадии’ас-самааваати валь-ард, йя заль-джаляяли валь-икраам, ас’элюкяль-джаннатэ ва а’уузу бикя ми-нэн-наар.
Аллаахумма ахсин ‘аакыбатанаа филь-умуури куллихээ, ва аджирнаа мин хызьид-дуньяя ва ‘азаабиль-кабр».
Перевод:
«Нет бога, кроме Тебя [о Господъ!]. Ты далек от всех недостатков. Поистине, [пред Тобою] я — один из грешных.
Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах и на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ? Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть знания Его, кроме как по воле Его. Небеса и землю объемлет престол Его, и не утруждает Его забота о них. Он — Всевышний, Великий!
Скажи: «О Господь, обладающий властью! Даешь Ты власть, кому пожелаешь, и забираешь — у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь того, кого пожелаешь, и унижаешь того, кого пожелаешь. В Твоей деснице- благо. Ты в состоянии сделать все!»

Он- Господь, нет бога, кроме Него. Он Всеведущ. Милость Его безгранична и вечна. Он — Господь, нет бога, кроме Него. Он — Властелин. Он Свят. Дает мир, заповедует веру, блюдет сохранность. Он Могущественный, Всемогущий, превыше всего несовершенного. Далек Всевышний от сотоварищей, придаваемых Ему. Он — Творец, Создатель, Дающий всему определенную форму . Ему принадлежат совершенные качества. Восхваляет Его то, что на небесах, и то, что на Земле. Он Могущественен, Мудр.

Алиф. Лям. Мим. [1] Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Господь ваш — это один Бог, нет бога, кроме Него, Милостивого. Милость Его безгранична и вечна. Нет бога, кроме Него, Единственного, Вечного. Не родил и не был рожден. Никто не может быть равен Ему.
Я прошу у Тебя, о Аллах! О Всемилостивый, милость Которого безгранична и вечна! О вечно Живой, о Сущий, о Обладатель величия и почтения!

Я прошу у Тебя, свидетельствуя, что нет бога, кроме Тебя, Единственного, Вечного, не родившего и не рожденного, Кому никто не может быть равен.

Я прошу у Тебя, у Того, Кому принадлежат все восхваления. Нет бога, кроме Тебя, Всемилостивого, Творца небес и Земли, Обладателя величия и почтения, вечно Живого, Сущего. О Господь!
Я прошу у Тебя, Кому принадлежат все восхваления. Ты — Един, и нет у Тебя сотоварища, Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения. Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения, я прошу у Тебя Рая и удаляюсь с Твоей помощью от Ада.
О Аллах! Сделай так, чтобы результат любого моего дела был только благим. Удали нас от позора и бесчестия жизни бренной. Защити нас от мук могильных «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПЕРЕД ЕДОЙ

Видео (кликните для воспроизведения).

Бисмил-ляяхь.
Последний посланник Всевышнего сказал: «Перед тем, как приступить к еде, каждому из вас следует сказать: «Бисмил-ляяхь». Если же он забудет об этом в начале [трапезы], то пусть скажет сразу, как вспомнит: «Бисмил-ляяхи фии аввалихи ва аахирихи» («С именем Всевышнего в начале и в конце [трапезы]«)».

Аллаахумма баарикь лянаа фихь, ва ат’ымнаа хайран минхь.
Перевод:
О Всевышний, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого «.

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЕДЫ

Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’аманаа ва сакаанаа ва джа’алянаа миналь-муслимийн.
Перевод:
«Хвала Всевышнему, Который накормил, напоил нас и сделал мусульманами».
Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’амании хааза, ва разаканиихи мин гайри хав-лин миннии валяя кувва.
Перевод:
«Хвала Всевышнему, Который накормил и наделил меня этим. Я же, по сути, не имею ни силы, ни мощи [для взращивания и получения пропитания без земли, воздуха и воды, которые также созданы Богом] «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ВО ВРЕМЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Бисмил-ляяхи вал-лааху акбар. Аллаахумма минкя ва лякь. Аллаахумма та-каббаль минни.

Перевод:
«С именем Всевышнего Аллаха. Аллах велик. О Всевышний, от Тебя [мы получаем эти блага] и Тебе [возвращаем]. О Аллах, прими это [благое дело] от меня «.

Из книги Шамиля Аляутдинова «Путь к вере и совершенству»

Основой ислама является Священная Книга Коран. Именно в ней собраны все молитвы, которые в повседневной жизни должен читать правоверный. Мусульманские молитвы должны стать основой жизни, только в этом случае человек может иметь надежду, что он после смерти попадет в рай.

Самым главным и обязательным религиозным обрядом в исламе считается намаз. Именно он позволяет мусульманину сохранять связь с Аллахом. Намаз должен читаться правоверным пять раз в день. Это позволяет укрепить веру и очистится от свершенных прегрешений.

Намаз определяет дневной ритм верующего человека. Молитвы возносятся:

 • На рассвете.
 • В середине дня.
 • Во второй половине дня.
 • В вечерний час
 • В сумеречное время.

Для совершения намаза нужно провести омовение, одеть чистую одежду и выбрать чистое место. По возможности каждый мусульманин стремиться совершить обязательное моление в мечети.

Намаз — это очень сложный обряд, в котором предусмотрено не только чтение большого количества молитв, но и выполнения точных ритуальных движений. Для тех, кто недавно принял ислам, предусмотрен упрощенный ритуал, который также может использоваться, когда имеется нехватка времени.

Кроме молитв, которые используются в намазе, существует ряд специальных молитвенных обращений — дуа, которые могут использоваться в самых различных жизненных ситуациях.

Читать любую исламскую молитву нужно искренне. Это главное условие того, что она будет услышана Аллахом. Дуа должно произноситься уверенно, это подчеркивает, что для вас очень важна помощь свыше в настоящий жизненный период.

Желание привлечь удачу в жизнь естественно для каждого человека. В мусульманском мире удача и материальное благополучие взаимосвязаны. Именно этим объясняется то, что перед чтением данного вида молитв обязательно раздать милостыню нищим. Дуа на привлечение удачи и денег разрешается читать только раз в день. Возносить молитву можно в любое время.

Звучит сильная молитва так:

Татарская молитва на здоровье позволяет обрести душевное спокойствие. А это значит, что у человека появятся силы успешно бороться с любыми болезнями, причинами которых, как правило, является неблагополучное нервное состояние человека. Кроме этого такая молитва успешно помогает справиться с порчей и сглазом. Такие негативные чужеродные воздействия, также часто, провоцируют развитие серьезных болезней.

Звучать молитва на русском языке может следующим образом:

В мусульманском мире считается обязательным ритуал для очищения дома от негативных энергий. В Коране имеется много таких молитв. Священнослужители считают, что такие молитвы нужно произносить на арабском языке, читая их непосредственно из Корана. Безусловно, не все это могут сделать. Поэтому ислам предлагает очень простой обряд со свечами. С его помощью можно очистить от негативной энергетики пространство собственного дома. Все, что нужно так это обойти все жилые комнаты по периметру с зажженной свечой в руке.

В процессе этого проговаривается короткая молитва, которая на русском языке звучит так:

После этого нужно обязательно прочесть такую молитву, стоя на коленях в одной из комнат, повернувшись лицом на восток:

Для того чтобы сон был спокойным и удалось полноценно отдохнуть перед сном следует читать специальные дуа: Ихлас, Фаляк, Нас.

Сура Ихлас на русском языке звучит так:

Сура Фаляк является защитной и звучит следующим образом:

Сура Нас звучит на русском языке так:

Также правоверные могут читать перед сном аят «Аль-Курси», на русском языке он звучит так:

Очень полезно слушать мусульманские молитвы на татарском языке. Но очень важно это делать правильно. Включать аудио запись нужно, только когда вы правильно настроитесь и отбросите все сторонние мысли. Нельзя во время прослушивания молитв кушать или заниматься какими-либо попутными бытовыми делами.

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Сухур
(Предрассветная пища)

Важность и достоинства сухура
Каждому мусульманину следует придерживаться сухура в последнюю часть ночи с намерением поститься. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать» . аль-Бухари 1923, Муслим 1095.
Относительно достоинства совершения сухура, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто совершает сухур» . Ахмад 3/12. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.
Сухур – это также отличие поста мусульман от поста христиан и иудеев.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, разница между нашим постом и постом людей писания – это сухур» . Муслим 2/770.
О важности сухура говорится во многих достоверных хадисах. От Ибн ‘Амра, Абу Са’ида и Анаса (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:«Совершайте сухур хотя бы глотком воды» . Ахмад, Абу Я’ля, Ибн Хиббан. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами’» 2945.
«Поистине, в сухуре благо, так не оставляйте же его» . Ахмад 11003. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 3683.
Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Наилучший сухур верующего – это финики» . Абу Дауд. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 1/448.

Джабир рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, у Аллаха Всемогущего и Великого во время каждого разговения есть те, кого Он освобождает от Огня, и это происходит каждую ночь!» » Ибн Маджах 1643, Ибн Хузайма 1883. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

О необходимости спешить с разговением
Все сказанное выше относится и к этому разделу. Также в хадисе от Сахля ибн Са’да (да будет доволен им Аллах) говорится, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:«Люди не перестанут находиться в благополучии до тех пор, пока будут спешить с разговением» . аль-Бухари 1957, Муслим 1092.
От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не перестанет религия быть явной, пока люди будут спешить с разговением, ибо иудеи и христиане затягивают с ним» . Абу Дауд ан-Насаи, аль-Хаким. Хадис хороший. См. также «Сахих аль-джами’» 7689.
‘Амр ибн Маймун рассказывал: “Сподвижники пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) быстрее всех спешили с разговением и оттягивали сухур” . Абдур-Разакъ. Хафиз Ибн Абдуль-Барр назвал иснад достоверным. См. также “Фатхуль-Бари” 4/199.
Если постящийся не может найти ничего для разговения, он должен прервать свой пост намерением, а не сосать свой палец, как делают это некоторые.

Чем и как следует разговляться?
Разговляться по Сунне начинают со свежих или сушенных фиников или воды. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает» . Абу Дауд 2355, ат-Тирмизи 658, Ибн Маджах 1699. Достоверность хадиса подтвердили имамы Абу Хатим, ‘Абу Иса ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби.
Разговляться следует сразу же с призывом на вечернюю (магъриб) молитву, до совершения этой молитвы, как это делал пророк (мир ему и благословение Аллаха). Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) рассказывал: “Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал вечернюю (магъриб) молитву, когда он постился, не разговившись хотя бы водой” . Абу Я’ля, Ибн Хузайма. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность. См. “Сахих ат-таргъиб” 1076.

Следует взывать к Аллаху с мольбами перед разговением
От ‘Абдуллаха ибн ‘Амр (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, мольба постящегося перед разговением не отвергается» . Ибн Маджах 1753, аль-Хаким 1/422. Хафиз Ибн Хаджар, аль-Бусайри и Ахмад Шакир подтвердили достоверность хадиса.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) после разговения говорил: «Ушла жажда, и жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху» . Абу Дауд 2357, аль-Байхакъи 4/239. Достоверность хадиса подтвердили имам ад-Даракъутни, аль-Хаким, аз-Захаби, аль-Альбани.

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله

/Захаба ззама-у уабталлятиль-‘урукъ, уа сабаталь-аджру инша-Аллах/.
Кстати это единственный достоверный хадис, в котором указывается на мольбу, произносимую пророком (мир ему и благословение Аллаха) перед разговлением.

Рамадан в 2017 году: что кушать во время сухура и ифтара- в этой статье вы найдете информацию касательно вечернего и утреннего времени принятия пищи во время 29-дневного священного поста Рамадан в 2017 году.

Официальная дата начала месяца Рамадан (что в переводе значит «знойный» и «жаркий») в 2017 году — 27 мая. Но фактически пост Рамадан (Ураза), начнется с заходом солнца 26 мая и закончится с заходом солнца 24 июня.

Как правило, во время Рамадана едят дважды в сутки. Утренняя трапеза называется сухур, вечерняя – ифтар. Сухур желательно завершить хотя бы за полчаса до рассвета, ифтар же следует начать сразу после вечерней молитвы. Согласно Корану, лучшая пища для ночного разговения – вода и финики. Пропуск сухура и ифтара не является нарушением поста, но соблюдение этих приемов пищи желательно.

Самыми сложными считаются первые три дня, максимум четыре, когда организм перестраивается на новый для него режим потребления пищи. После этого срока, как правило, организм привыкает к новому распорядку и пост переносится легче.

Начните сухур с воды. Пейте ее мелкими глоткам в теплом виде, можно добавить немного лимонного сока или меда.

Что кушать во время Сухура:

 • Врачи рекомендуют употреблять утром сложные углеводы – блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей. Сложные углеводы обеспечат организм энергией, притом, что они долго перевариваются.
 • Также подойдут сухофрукты – финики, орехи – миндаль и фрукты – бананы.

Что нельзя есть во время Сухура

Что не употреблять вечером после азана

 • Жирную и жареную пищу . Она навредит здоровью – вызовет изжогу, отложится в лишних килограммах.
 • Исключить из питания продукты быстрого приготовления – различные каши в пакетах или лапша. Ими вы не наедитесь и буквально через час или два захотите вновь провести трапезу. Кроме того, такие продукты вызовут аппетит еще больше, так как содержат соль и другие специи.
 • Нельзя кушать колбасу и сосиски . Лучше их исключить из вашего рациона на время поста Рамадан. Колбасные изделия влияют на почки и печень, утоляют голод лишь на несколько часов, а также способны развить жажду.

Во время Уразы принято приглашать постящихся на ифтар (вечернее разговение).

Человек, накормивший соблюдавшего пост мусульманина, получает вознаграждение равноценное вознаграждению постящегося. Во время ифтара принято говорить о положительном, возвышенном, делиться опытом и знаниями об исламе. Считается, что чем больше голодных людей вы накормите во время Оразы, тем больше благого вам вернется.

Слова нията перед Сухуром: «Навайту ан асума савма фард миналь-фаджри иляль-магриби халисан лил-ляхи та‘аля»

Перевод: «Я намереваюсь соблюдать обязательный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего».

Что можно говорить после ифтара:

«Аллаахумма лякя сумту ва ‘аляя ризкыкя афтарту ва ‘аляйкя таваккяльту ва бикя аамант. Йа вааси‘аль-фадли-гфир лий. Аль-хамду лил-ляяхил-лязии э‘аанани фа сумту ва разакани фа афтарт».

«О Господи, я постился для Тебя (ради Твоего довольства мною) и, используя Твои блага, разговелся. На Тебя надеюсь и в Тебя верю. Прости меня, о Тот, Чья милость безгранична. Хвала Всевышнему, Который помог мне поститься и накормил меня, когда я разговлялся».

Пост завершается в первый день месяца Шавваль, его конец знаменует Ид аль-Фитр (он же Ураза-байрам) – один из главных исламских праздников. В 2017 году он выпадает на 26–27 июня. В этот день мусульмане совершают торжественную молитву (Ид намаз) и непременно раздают милостыню в виде сухих пищевых продуктов или денег. Последователи ислама приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!», что означает «Благословенного праздника!».

Страница на сайте не найдена. перейти на главную

Приглашаем молодежь изучить родной, татарский язык!

В рамках реализации проекта «Милли мектеп» Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет на курсы по изучению татарского языка.

Преимущества данных курсов:

 • Эффективно — занятия проходят в малых группах, количеством до 10-ти человек;
 • Удобно — занятия проходят в центре Москвы (метро Новокузнецкая) в вечернее время с 19.00 до 20.30;
 • Доступно — цена занятий составляет 300 руб., что сопоставимо с уровнем цен в регионах или меньше чем один подход в кино;
 • Уникально — занятия проводит преподаватель с большим стажем, кандидат наук;
 • Душевно — группа состоит из молодых девушек и ребят одного уровня знаний, искренне желающих изучить родной язык;
 • Современная методика предполагает изучение языка всего за 6 месяцев!

При наличии вопросов, можете задать по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Будем ждать Вас! Көтеп калабыз!=)

Конкурс татарских молодежных проектов «Хәрәкәт-2015»: истории успехов в лицах

14 ноября 2015 года с самого утра в КРЦ «Арбат» на Новом Арбате − настроение праздника и сопутствующие ему кутерьма и волнение. Повсюду молодые сияющие лица: на девушках калфаки ручной работы, на юношах – элегантные бабочки в татарстанский триколор. Одни фотографируются, другие рассматривают выставку картин, третьи спешат занять место в зрительном зале. Все гости в предвкушении гала-концерта с номерами популярных артистов, участники взбудоражены интригой – кого авторитетное жюри признает победителем конкурса «Хәрәкәт — 2015»?

14 ноября 2015 года состоится главное событие в жизни татарской молодежи Столицы — День татарской молодежи и церемония награждения победителей конкурса молодежных проектов «Хәрәкәт»

Мероприятие пройдет в КРЦ «Арбат» по адресу: ул. Новый Арбат, 21 (м.Смоленская). Начало мероприятия в 16.00

Приобрести билеты можно в магазине «ТатарМаркет» по адресу Малый Татарский пер., д. 8, Пн-пт с 10.00 до 19.00 (ст.м. Третьяковская, Новокузнецкая, Павелецкая)

Фаджр намаз состоит из 2-х рака’атов сунны и 2-х рака’атов фарза. Сначала совершается 2 рака’ата сунны, затем 2 рака’ата фарза.

2 рака’ата сунны фаджра

 1. Встать в направлении к Кыбле так, чтобы расстояние между стопами было шириной в 4 пальца.
 2. Намерение: «Намерился выполнить 2 рака’ата сунны сегодняшего фаджр намаза ради Аллаха».
 3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить вступительный такбир. Мужчины поднимают руки, направив их ладонями в сторону Кыблы – так, чтобы подушечками больших пальцев коснуться мочек ушей. Женщины поднимают руки, направив их ладонями к Кыбле с сомкнутыми пальцами так, чтобы кончики пальцев были на уровне плеч.
 4. Кыям – стояние после такбира. Руки сомкнуты, смотреть желательно на место суджуда. Мужчинам следует положить правую руку поверх левой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватить кисть левой. В таком положении руки следует держать на животе чуть ниже пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат их на уровне груди.
 5. В положении кыям (стоя), последовательно читается: дуа «Субханака», «А’узу-Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из Корана.
 6. Руку’у – поясной поклон. Со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и в этом положении читать:

Субхана рабби аль ‘Азым — 3 раза

Смысл: «Хвала моему Великому Господу».

Мужчины во время руку’у руки, с разведенными пальцами, кладут на колени и держат прямыми ноги и спину; у женщин колени и спина согнуты не полностью, а пальцы собраны вместе.

 1. Выпрямление с руку’а со словами:

Сами’Аллаху лиман хамидах

Смысл: «Слышит Всевышний тех, кто восхваляет Его».

Полностью выпрямившись, произносится:

Раббана лякяль хамд

Смысл: «Господь наш, лишь Тебе хвала».

 1. Суджуд – земной поклон. Сказав «Аллаху Акбар», коснуться пола сначала коленями, потом руками, потом лбом и носом; при этом голова находится между кистями рук, ноги не отрываются от земли, глаза смотрят на кончик носа. В этом положении повторить 3 раза:

Субхана Рабби альА’ля

Смысл: «Хвала моему Господу, который превыше всего».

Во время суджуда у мужчин локти не касаются земли и разведены от боков. Стопы ног параллельны друг другу, пальцы направлены в сторону Кыблы. У женщин локти прижаты к бокам, ноги в том же положении, что и у мужчин.

 1. Ку’уд — сидение между двумя суджудами: со словами «Аллаху Акбар» оторвать лоб от земли и сесть на колени. Руки положить на колени, взгляд направлен на бедра.

Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы; женщины садятся на левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.

 1. Со словами «Аллаху Акбар» совершается второй суджуд и в этом положении читается:

Субхана Рабби аль А’ля — 3 раза

Смысл: «Хвала моему Господу, который превыше всего».

 1. Выход из суджуда. Сначала следует поднять голову, затем оторвав от земли руки, положить их на бедра и подняться с колен. Встать со словами «Аллаху Акбар» (для чтения второго рака’ата) и в положении кыяма (стоя) сомкнуть руки на животе (мужчины) или на груди (женщины).

Вышеперечисленные пункты (с 1-го по 11-й) составляют 1-й рака’ат.

 1. Стоя, последовательно читать «Бисмиллях», суру «Аль-Фатиха» и суру из Корана.
 2. Так же, как и в первом рака’ате, со словами «Аллаху Акбар» совершить поясной поклон и произнести:

«Субхана рабби аль ‘Азым» — 3 раза

 1. Выпрямляясь со словами «Сами’Аллаху лиман хамидах», полностью выпрямиться и произнести:

«Раббана лякяль хамд».

 1. Со словами «Аллаху Акбар», совершить саджда. В этом положении читается «Субхана Рабби аль А’ля» 3 раза.
 2. Со словами «Аллаху Акбар», сесть между суджудами.
 3. Со словами «Аллаху Акбар», совершить второй суджуд и произнести «Субхана Рабби аль А’ля» 3 раза.
 4. Последнее сидение. Произнося «Аллаху Акбар», подняться из положения саджда и сесть на колени. Кисти рук находятся на коленях, глаза смотрят на бедра. Мужчины садятся на левую ногу, при этом пальцы правой ноги, прогнувшись, направлены в сторону Кыблы. Женщины садятся на левое бедро, подобрав под себя обе ноги и направив стопы в правую сторону, пальцами к Кыбле.
 5. Сидя, последовательно читать «Ташаххуд», «Салават», ду’а «Раббана».
 6. Салям — Сначала повернуть голову направо (при этом смотреть на плечо) и произнести:

«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

Смысл: «Мир вам и милость Аллаха».

 1. Так же, повернув голову налево, произносится:

«Ассаляму алейкум ва рахматуЛлаах».

 1. Подняв руки до уровня плеч, ладонями к верху прочитать ду’а после саляма:

«Аллахумма антассаляму ва минкассаляму табаракта йа заль джаляяли валь икрам».

После этого протираем ладонями лицо.

Два рака’ата сунны фаджр намаза завершены.

Илдус хазрат Файзов, специально для Islam-Today.ru

Видео (кликните для воспроизведения).

Что Вы думаете об этом? Оставьте свой комментарий.

Утренняя молитва татар
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here